sobota, 8. august 2020 Meniny má: Oskar
Posledné zvonenie 2020
Rozlúčka so štvrtákmi - príhovor riaditeľa školy (kliknite na zobrazenie článku)
Informácie ku korona vírusu
Získaj grant z 18 000€ fondu pre rozbehnutie tvojho startupu
Bianka Vasiľová - Mimikry,2017
1. miesto v II. vekovej kategórii a téme farebná fotografia v súťaži amatérskej fotografie H/AMFO Roberta Spielmanna 2020
3D model domu, ktorý vytvoril Marek Smetanka | 3.B
Práca vytvorená ako projekt v rámci vyučovania predmetu počítačová grafika na odbore technické lýceum
3D model domu, ktorý vytvoril Marek Smetanka | 3.B
Práca vytvorená ako projekt v rámci vyučovania predmetu počítačová grafika na odbore technické lýceum
3D model domu, ktorý vytvoril Marek Smetanka | 3.B
Práca vytvorená ako projekt v rámci vyučovania predmetu počítačová grafika na odbore technické lýceum
3D model kuchyne od Matúša Sopkaniča
Práca vytvorená ako projekt v rámci vyučovania predmetu počítačová grafika na odbore technické lýceum
3D model izby od Adam Firdu
Práca vytvorená ako projekt v rámci vyučovania predmetu počítačová grafika na odbore technické lýceum
3D model spálne od Viktórie Nechanickej
Práca vytvorená ako projekt v rámci vyučovania predmetu počítačová grafika na odbore technické lýceum
Strojárstvo
Študijný odbor mechanik strojov a zariadení ponúka okrem iného študium návrhu pomocou CAD a CAM softvéru ale aj programovanie CNC strojov
3D model obývacej izby od Viktora Kríža
Pozrite si 3D grafické práce žiakov odboru grafik digitálnych médií v sekcii fotogaléria
3D model vesmírnej lode - Michal Čelovský
Pozrite si 3D grafické práce žiakov odboru grafik digitálnych médií v sekcii fotogaléria
Štúdium
Sme školou technického zamerania, kde môžete študovať odbory z oblasti elektrotechniky, strojárstva, počítačových technológií, chémie ale aj obchodu a marketingu
Elektrotechnika
Pre záujemcov o štúdium elektrotechniky ponúkame štúdijné odbory mechanik elektrotechnik a elektrotechnika
Grafik digitálnych médií
Tvorivosť, cit pre farby, priestorová predstavivosť, 3D modelovanie a mnoho ďalšieho môžete rozvinúť štúdiom v tomto odbore
Technické lýceum
Ponorte sa do sveta IT a objavte svoj talent pri programovaní, počítačovej grafike, tvorbe webových stránok, počítačových sieťach ...

Podporte nás 2% z dane

1 Ako na to 2 Vyhlásenie pre 2% dane

Výzva na predloženie ponuky

VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY
podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) na stavebné práce s názvom:
„Rekonštrukcia strechy telocvične“

Bližšie informácie.

Voľné pracovné miesto - majster odborného výcviku

Riaditeľ Strednej odbornej školy technickej, Družstevná 1474/19, 066 01 Humenné prijme do pracovného pomeru majstra/majsterku odbornej výchovy v  odbore 2860 K chemik operátor.

Bližšie informácie.

Výsledky prijímacieho konania

Výsledky prijímacieho konania pre školský rok 2020/2021

Vážení rodičia,
v prílohe sú zverejnené výsledky prijímacieho konania pre školský rok 2020/2021 v jednotlivých študijných odboroch. Umiestnenie vášho dieťaťa zistíte na základe čísla listu, ktoré je uvedené v Rozhodnutí.


Návratka pre odbor Grafik digitálnych médií

Návratka pre odbory Mechanik elektrotechnik, Mechanik strojov a zariadení, Chemik operátor, Programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení

Záväzné potvrdenie o nastúpení/nenastúpení na štúdium

Odvolanie proti rozhodnutiu o neprijatí


 Ako postupovať po prijímacom konaní

V prvom kole prijímacieho konania na stredných školách sme 27.05.2020 zverejnili na www.sosthe.sk výsledky prijímacieho konania (poradie uchádzačov v jednotlivých študijných odboroch).

Zverejnenie výsledkov prijímacieho konania nie je konečné. Poradie prijatých uchádzačov sa bude posúvať z dôvodov:

a/ uchádzač je prijatý na 2 odbory (dve prihlášky na našu školu)

b/ uchádzač neprejavil záujem o odbor na našej škole.

Ďalšia aktualizácia poradia prebehne 05.06.2020 na základe prijatých záväzných potvrdení o nastúpení/nenastúpení na štúdium.

Ak bol žiak po splnení kritérií na prijímacie konanie v šk. roku 2020/2021 prijatý, škola poslala v informačnom systéme EduPage jeho zákonnému zástupcovi rozhodnutie o prijatí. Zákonný zástupca najneskôr do 04.06.2020 záväzne a bez možnosti zmeny potvrdí nastúpenie/nenastúpenie jeho dieťaťa na štúdium zaslaním prostredníctvom informačného systému EduPage, odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom emailu na adresu zastupcovia.sosthe@gmail.com alebo poštou na adresu Stredná odborná škola technická, Družstevná 1474/19, 066 01 Humenné.

Zákonný zástupca potvrdzuje nástup na štúdium len jednej strednej škole a len do jedného študijného odboru!

V prípade, že zákonný zástupca uchádzača potvrdí nástup (doručí škole Záväzné potvrdenie o nastúpení na štúdium) na Strednú odbornú školu technickú v Humennom, ukončí sa prijímacie konanie. Jeho dieťa sa stáva od 01.09.2020 žiakom 1. ročníka zvoleného študijného odboru.

Ak zákonný zástupca uchádzača nepotvrdí nástup (doručí škole Záväzné potvrdenie o nenastúpení na štúdium) na Strednú odbornú školu technickú v Humennom, lebo dal prednosť inej strednej škole, uvoľnené miesto škola ponúkne uchádzačovi, ktorý nebol prijatý a nachádza sa v poradovníku na najvyššom mieste.

Ak bude uchádzač úspešný a prijatý aj na inú strednú školu a uprednostní štúdium na nej, zákonný zástupca žiaka svojím podpisom zruší pôvodné svoje oznámenie zaslaním nového potvrdenia o nenastúpení na štúdium. Následne doručí nové potvrdenie o nastúpení na štúdium na inú strednú školu, na ktorú sa tým zapíše.

Ak zákonný zástupca uchádzača do 4. júna 2020 nedoručí žiadne záväzné potvrdenie podľa odsekov 1.5. a 1.6. Rozhodnutia ministra školstva č. 2020/11399:1-A2200, rozhodnutie, ktorým bol uchádzač prijatý na štúdium v strednej škole je neplatné.

Ako sa odvolať

Ak žiak nebol prijatý, škola poslala v informačnom systéme EduPage jeho zákonnému zástupcovi rozhodnutie o neprijatí. V prípade, že žiak má pretrvávajúci záujem o štúdium a uchádza sa o uvoľnené miesto, zákonní zástupcovia žiaka musia do piatich dní od doručenia rozhodnutia o neprijatí doručiť škole odvolanie voči rozhodnutiu o neprijatí prostredníctvom informačného systému EduPage, odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom emailu na adresu zastupcovia.sosthe@gmail.com alebo poštou na adresu Stredná odborná škola technická, Družstevná 1474/19, 066 01 Humenné.

Uvoľnené miesto bude ponúknuté len na základe odvolania voči neprijatiu!

Riaditeľ školy môže o odvolaní rozhodnúť sám. Preskúma dôvody odvolania a ak zistí, že sa v procese prijímacieho konania uvoľnili miesta (uchádzači o štúdium sa nezapísali, neposlali Záväzné potvrdenie o nastúpení/nenastúpení na štúdium), vydá nové rozhodnutie, ktorým zruší svoje pôvodné rozhodnutie o neprijatí pre nedostatok miesta a následne rozhodne o prijatí v rámci autoremedúry. Ak nezistí dôvody na zrušenie svojho rozhodnutia o neprijatí, postúpi odvolanie zriaďovateľovi školy (príslušný samosprávny kraj). Zriaďovateľ školy (Prešovský samosprávny kraj) ako odvolací orgán v druhom stupni preskúma obsah rozhodnutia a odvolania a následne potvrdí, alebo nepotvrdí rozhodnutie riaditeľa školy.

Tieto informácie majú len informatívny charakter a nemôžu byť použité na právne účely.

2. kolo prijímacieho konania

Riaditeľ školy vyhlasuje prijímacie konanie pre nenaplnený počet miest (2. kolo).

Kód a názov odboruPočet voľných miest
2413 K mechanik strojov a zariadení 3
2860 K chemik operátor 5

Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača môže do 19. júna 2020 podať prihlášku na vzdelávanie cez informačný systém EduPage, odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom mailu (e-mail: skola@sosthe.sk) alebo poštou na adresu:

Stredná odborná škola technická,
Družstevná 1474/19,
066 01 Humenné.

Riaditeľ školy odošle rozhodnutie o prijatí do 25. júna 2020.

Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača doručí do 30. júna 2020 škole záväzné potvrdenie o nastúpení/nenastúpení (cez informačný systém EduPage, odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom mailu alebo poštou na adresu školy).

Schválené po prerokovaní v pedagogickej rade hlasovaním „per rollam“ 10. júna 2020.

Ing. Stanislav Onderišin, riaditeľ školy


Počet obsadených a voľných miest po 1. kole prijímacieho konania

Kód a názov odboruPočet obsadených miestPočet voľných miest
2413 K mechanik strojov a zariadení 18 3
2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení 12 0
2697 K mechanik elektrotechnik 18 0
2860 K chemik operátor 4 5
3447 K grafik digitálnych médií 9 0

Ing. Stanislav Onderišin, riaditeľ školy

Najnovšie akcie

Ponuka štúdia: študijný odbor 2860K CHEMIK OPERÁTOR

  • maturitný odbor s výučným listom a možnosťou pokračovať na vysokej škole
  • široké uplatnenie na trhu práce v chemických prevádzkach
  • absolvent je schopný vykonávať činnosti spojené s ovládaním a riadením chemicko-technologických procesov
  • štátne motivačné štipendium až do výšky 580€ podľa dosiahnutého prospechu
  • prospechové štipendium až do výšky 250€
  • bonus 25% prospechového štipendia v závislosti od dochádzky
  • bezplatné stravovanie v školskej jedálni
  • pracovné oblečenie na praktické vyučovanie poskytnuté bezplatne
  • refundácia cestovného na praktické vyučovanie

Ponuka študijných odborov na školský rok 2020/21

Udalosti a akcie

sobota
29
aug
Žiadne udalosti

Krátke správy

Enersol SK 2020
Enersol SK 2020
Napísané: apríl 15, 2020 Návštevy: 131

Enersol SK 2020

Žiaci našej školy dňa 6.4.2020 natočili súťažne videá do celoslovenského kola ENERSOL SK 2020. Súťaž je zameraná na problematiku alternatívnych zdrojov energie, úspory energie, obnoviteľných zdrojov. Žiak Matta Martin s projektom „Optimalizácia...
Deň učiteľov
Deň učiteľov
Napísané: marec 30, 2020 Návštevy: 180

Deň učiteľov

Milé kolegyne, vážení kolegovia! Posledná dekáda mesiaca marca patrí nám všetkým, vtedy slávime náš sviatok Deň učiteľov, a preto mi dovoľte, aby som Vám vyjadril uznanie i úctu za to, že v rámci svojej zodpovednej práce si zachovávate aj v tejto...
Technická myšlienka roka 2020
Technická myšlienka roka 2020
Napísané: február 16, 2020 Návštevy: 335

Technická myšlienka roka 2020

V septembri 2019 bol vyhlásený 12. ročník celoslovenskej súťaže Technická myšlienka roka 2020, ktorá je organizovaná Fakultou elektrotechniky a informačných technológii Žilinskej univerzity v spolupráci s priemyselnými partnermi ON Semiconductor Slovakia,...
Erasmus pri Novom Jičíne
Erasmus  pri Novom Jičíne
Napísané: február 12, 2020 Návštevy: 379

Erasmus pri Novom Jičíne

Žiaci našej školy sa v rámci projektu Erasmus v termíne od 09.02.2020 do 27.02.2020 zúčastnia stáže vo firme VOP CZ, š.p. v Šenove pri Novom Jičíne.
Získaj grant z 18 000€ fondu pre rozbehnutie tvojho startupu
Získaj grant z 18 000€ fondu pre rozbehnutie tvojho startupu
Napísané: január 30, 2020 Návštevy: 222

Získaj grant z 18 000€ fondu pre rozbehnutie tvojho startupu

Už dlhšie premýšľaš ako premeníš svoj super biznis nápad na skutočnosť? Nepremrhaj svoju šancu na splnenie si svojho podnikateľského sna. Ak máš super ideu, ale nemáš jasný plán ako zámer premeniť na skutočné podnikanie, my ti s tým radi pomôžeme! Prihlás...
Tvoríme učebné zdroje pre spotrebiteľské vzdelávanie
Tvoríme učebné zdroje pre spotrebiteľské vzdelávanie
Napísané: január 09, 2020 Návštevy: 240

Tvoríme učebné zdroje pre spotrebiteľské vzdelávanie

Na doplnenie školských vzdelávacích programov a motiváciu pre žiakov Na konci  kalendárneho roka  2019 získali učitelia základných a stredných škôl prístup k unikátnemu súboru vyučovacích hodín s názvom  Tvoríme učebné zdroje pre spotrebiteľské...

Partneri a sponzori

Andritz logo bukoza logo delcasting snina logo
jevrost logo marber logo HAGARD-HAL logo
TESCO logo chemstroj logo
RMR Slovensko logo
uez logo
VSD INNOGY logo consumer classroom VSD INNOGY logo