Zamestnanci

Stabilizovaný pedagogický zbor vrátane majstrov odborného výcviku tvorí 49 ľudí. Všetci pedagogickí zamestnanci spĺňajú požiadavky na odbornú a pedagogickú spôsobilosť. Manažment školy má okrem odbornej a pedagogickej spôsobilosti aj zákonom predpísané vzdelanie v oblasti školského manažmentu.

pedagogicki zamestnanci 2022
nepedagogicki zamestnanci 2022
 • Lucia Alexovičová

  Mgr. Lucia Alexovičová

  učiteľ

  Mgr. Lucia Alexovičová
  Vyučuje: slovenský jazyk a literatúra
  Triedny učiteľ: I.A

  Informácie o kreditoch

  AktivitaUznané kredity
  Čitateľská gramotnosť v edukácii 9
  Asertívne zvládanie náročných komunikačných situácií v práci učiteľa 10
  Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelaní 15
  Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
  Mediačné zručnosti v práci učiteľa 12
  Spolu 61
 • Tomáš Barančik

  Tomáš Barančik

  majster OV

   Tomáš Barančik
  Vyučuje: odborné strojárske predmety

  Informácie o kreditoch

  AktivitaUznané kredity
  Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
  Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
  Spolu 30
 • Juraj Biľanský

  Ing. Juraj Biľanský

  učiteľ, výchovný poradca

  Ing. Juraj Biľanský
  Vyučuje: elektrotechnické predmety

  Informácie o kreditoch

  AktivitaUznané kredity
  Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15
  Využitie informačných technológií v práci s dokumentami a multimédiami 15
  Semafor zvládania agresie žiakov 18
  Sociálno-psychologické aspekty efektívneho správania učiteľa 16
  Program kontinuálneho vzdelávania pre  výchovných poradcov na stredných odborných školách 35
  Systém duálneho vzdelávania v strednej odbornej škole 8
  Spolu 107
 • Andrea Biľová

  Ing. Andrea Biľová

  učiteľ

  Ing. Andrea Biľová
  Vyučuje: strojárstvo

  Informácie o kreditoch

  AktivitaUznané kredity
  Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 5
  Rozširujúce štúdium - vyučovanie telesnej výchovy 60
  Spolu 65
 • Viktor Cerula

  PhDr. Viktor Cerula

  učiteľ

  PhDr. Viktor Cerula
  Vyučuje: anglický jazyk, ruský jazyk
  Triedny učiteľ: III.C

  Informácie o kreditoch

  AktivitaUznané kredity
  Publikačná činnosť - odborné články 15
  Vykonanie rigoróznej skúšky 48
  Spolu 63
 • Andrea Drábová

  Mgr. Andrea Drábová

  vedenie školy, zástupkyňa riaditeľa pre odborné predmety

  Mgr. Andrea Drábová
  Vyučuje: nemecký jazyk, ruský jazyk

  Informácie o kreditoch

  AktivitaUznané kredity
  Premena školy: Cesta od tradičného vyučovania k aktívnemu učeniu sa žiakov 6
  Spolu 6
 • Katarína Dravecká

  Mgr. Katarína Dravecká

  učiteľ

  Mgr. Katarína Dravecká
  Vyučuje: matematika, chémia
  Triedny učiteľ: I.B

  Informácie o kreditoch

  AktivitaUznané kredity
  Základná obsluha počítača 8
  Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom procese 7
  Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠVP pre učiteľov SOŠ 14
  Textový editor Word pre začiatočníkov 7
  Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 35
  Spolu 71
 • Mária Džambová

  Mgr. Mária Džambová

  učiteľ

  Mgr. Mária Džambová
  Vyučuje: matematika, fyzika, informatika

  Informácie o kreditoch

  AktivitaUznané kredity
  Obsluha interaktívnej tabule 12
  Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom procese 7
  Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 35
  Využívanie školského informačného systému vo výchovnovzdelávacom procese 8
  Spolu 62
 • Iveta Fedurčáková

  Ing. Iveta Fedurčáková

  učiteľ

  Ing. Iveta Fedurčáková
  Vyučuje: chemické predmety

  Informácie o kreditoch

  AktivitaUznané kredity
  Maturitná skúška z odborných predmetov na stredných odborných školách 15
  Obsluha interaktívnej tabule 12
  Textový editor Word pre začiatočníkov 7
  Tabuľkový procesor Excel pre začiatočníkov 7
  Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom procese 7
  Využitie informačných technológií a interaktívnej tabule vo výchovno-vzdelávacom procese. 22
  Cloudové riešenia a ich využitie vo vyučovacom procese 7
  Spolu 77
 • Jozef Gavalčin

  Jozef Gavalčin

  majster OV

   Jozef Gavalčin
  Vyučuje: strojárstvo

  Informácie o kreditoch

  AktivitaUznané kredity
  Multimédiálne tabletové zariadenia v edukačnom procese. 15
  Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
  Spolu 30
 • Radoslav Halgaš

  Ing. Radoslav Halgaš

  majster OV

  Ing. Radoslav Halgaš
  Vyučuje: elektrotechnika

  Informácie o kreditoch

  AktivitaUznané kredity
  Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
  Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
  Spolu 30
 • Jana Harasimová

  Mgr. Jana Harasimová

  vedenie školy, zástupkyňa riaditeľa pre všeobecnovzdelávacie predmety

  Mgr. Jana Harasimová
  Vyučuje: slovenský jazyk a literatúra, ukrajinský jazyk

  Informácie o kreditoch

  AktivitaUznané kredity
  Obsluha interaktívnej tabule 12
  Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom procese 7
  Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 35
  Podpora duševného zdravia v školskom prostredí 10
  Spolu 64
 • Anna Holodová

  Ing. Anna Holodová

  učiteľ

  Ing. Anna Holodová
  Vyučuje: ekonomické predmety

  Informácie o kreditoch

  AktivitaUznané kredity
  Obsluha interaktívnej tabule 12
  Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom procese 7
  Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠVP pre učiteľov SOŠ 14
  Rozvoj komunikačných zručností a metodická podpora učiteľov 10
  Online ekonómia a základy trhovej ekonomiky 22
  Mediálna výchova – Ako dešifrovať marketingové odkazy 14
  Výchova k manželstvu a rodičovstvu v práci pedagogického zamestnanca 15
  Spolu 94
 • Ondrej Chalachan

  PaeDr., ThDr. Ondrej Chalachan, PhD.

  učiteľ

  PaeDr., ThDr. Ondrej Chalachan
  Vyučuje: náboženstvo

  Informácie o kreditoch

  AktivitaUznané kredity
  Rozširujúce štúdium 60
  Spolu 60
 • Stanislav Ivanko

  Ing. Stanislav Ivanko

  učiteľ

  Ing. Stanislav Ivanko
  Vyučuje: chemické predmety
  Krúžok: Chemická olympiáda – kat. E, F

  Informácie o kreditoch

  AktivitaUznané kredity
  Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov stredných odborných škôl - odborná zložka - frekventanti. 14
  Obsluha interaktívnej tabule 12
  Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom procese 7
  Vytváranie pozitívnej klímy v školách a školských zariadeniach formou sociálneho dialógu 12
  Program kontinuálneho vzdelávania v oblasti využitia informačno-komunikačných technológii pre začiatočníkov 10
  Základná obsluha počítača 8
  Využitie informačných technológií a interaktívnej tabule vo výchovno-vzdelávacom procese. 22
  Cloudové riešenia a ich využitie vo vyučovacom procese 7
  Spolu 92
 • Katarína Jakubová

  Ing. Katarína Jakubová

  učiteľ

  Ing. Katarína Jakubová
  Vyučuje: ekonomické predmety, anglický jazyk
  Triedny učiteľ: I.C

  Informácie o kreditoch

  AktivitaUznané kredity
  Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
  Spolu 15
 • Róbert Juhás

  Ing. Róbert Juhás

  vedenie školy, riaditeľ školy

  Ing. Róbert Juhás
  Vyučuje: grafik digitálnych médií

  Informácie o kreditoch

  AktivitaUznané kredity
  Tvorba prezentácií v PowerPointe 7
  Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠVP pre učiteľov SOŠ 14
  Osobný a sociálny rozvoj ako prierezová téma v edukačnom procese 14
  Obsluha interaktívnej tabule 12
  Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom procese 7
  Maturitná skúška z odborných predmetov na SOŠ 15
  Ľudské práva v edukačnom procese 11
  Práca s interaktívnou tabuľou QOMO a softvérom Flow!Works 10
  Spolu 90
 • Štefan Juško

  Ing. Štefan Juško, PhD.

  majster OV

  Ing. Štefan Juško
  Vyučuje: elektrotechnika

  Informácie o kreditoch

  AktivitaUznané kredity
  Publikačná činnosť - odborné články 17
  Obsluha interaktívnej tabule 12
  Tvorivá aktivita 10
  Spolu 39
 • Miroslav Kalanin

  Ing. Mgr. Miroslav Kalanin

  učiteľ

  Ing. Mgr. Miroslav Kalanin
  Vyučuje: elektrotechnické predmety, náboženstvo

  Informácie o kreditoch

  AktivitaUznané kredity
  Obsluha interaktívnej tabule 12
  Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom procese 7
  Spiritualita kresťanského východu v predmete náboženstvo/náboženská výchova 11
  Spolu 30
 • Ladislav Kostolník

  Ing. Ladislav Kostolník

  učiteľ

  Ing. Ladislav Kostolník
  Vyučuje: strojárske predmety

  Informácie o kreditoch

  AktivitaUznané kredity
  Obsluha interaktívnej tabule 12
  Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom procese 7
  Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠVP pre učiteľov SOŠ 14
  Využívanie školského informačného systému vo výchovnovzdelávacom procese 8
  Využitie informačných technológií v práci s dokumentami a multimédiami 15
  E-learning vo výchovnovzdelávacom procese v základných a stredných školách 14
  Spolu 70
 • Martina Kotusová

  Ing. Martina Kotusová

  učiteľ

  Ing. Martina Kotusová
  Vyučuje: grafik digitálnych médií
  Triedny učiteľ: IV.C

  Informácie o kreditoch

  AktivitaUznané kredity
  Obsluha interaktívnej tabule 12
  Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom procese 7
  Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠVP pre učiteľov SOŠ 14
  E-learning vo výchovnovzdelávacom procese v základných a stredných školách 14
  Počítačová gramotnosť vo výchovno-vzdelávacom procese 15
  Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
  Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelaní 15
  Spolu 92
 • Jozef Krídla

  Ing. Jozef Krídla

  učiteľ

  Ing. Jozef Krídla
  Vyučuje: elektrotechnické predmety

  Informácie o kreditoch

  AktivitaUznané kredity
  Obsluha interaktívnej tabule 4
  Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom procese 7
  Využitie informačných technológií v práci s dokumentami a multimédiami 15
  E-learning vo výchovnovzdelávacom procese v základných a stredných školách 14
  Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 8
  Systém duálneho vzdelávania v strednej škole 8
  Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
  Spolu 81
 • Miloš Krupa

  Ing. Miloš Krupa

  učiteľ

  Ing. Miloš Krupa
  Vyučuje: elektrotechnika
  Triedny učiteľ: II.Cm
  Zastupujúci triedny učiteľ: Ing. Juraj Biľanský

  Informácie o kreditoch

  AktivitaUznané kredity
  Národný štandard finančnej gramotnosti v ŠVP 7
  Krok za krokom pri tvorbe programov a výchovy vzdelávania 25
  Využitie informačných technológii a interaktívnej tabule vo VVP 22
  Inovatívne metódy v edukácii 10
  Spolu 64
 • Michal Kulan

  Mgr. Michal Kulan

  vedenie školy, zástupca riaditeľa pre praktické vyučovanie

  Mgr. Michal Kulan
  Vyučuje: elektrotechnika

  Informácie o kreditoch

  AktivitaUznané kredity
  Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
  Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
  Spolu 30
 • Marián Lojan

  Marián Lojan

  majster OV

   Marián Lojan
  Vyučuje: strojárstvo

  Informácie o kreditoch

  AktivitaUznané kredity
  Spolu  
 • Marta Machová

  Marta Machová

  majster OV

   Marta Machová
  Vyučuje: chémia

  Informácie o kreditoch

  AktivitaUznané kredity
  Spolu  
 • Natália Mattová

  Mgr. Natália Mattová

  učiteľ

  Mgr. Natália Mattová
  Vyučuje: slovenský jazyk a literatúra, ruský jazyk
  Triedny učiteľ: II.A

  Informácie o kreditoch

  AktivitaUznané kredity
  Obsluha interaktívnej tabule 12
  Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom procese 7
  Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
  Spolu 34
 • Milan Mihaľov

  Mgr. Milan Mihaľov

  učiteľ

  Mgr. Milan Mihaľov
  Vyučuje: anglický jazyk
  Triedny učiteľ: III.B

  Informácie o kreditoch

  AktivitaUznané kredity
  Obsluha interaktívnej tabule 12
  Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom procese 7
  Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠVP pre učiteľov SOŠ 14
  Interaktívne technológie vo vyučovaní 15
  Počítačová gramotnosť vo výchovno-vzdelávacom procese 15
  Tvorba maturitných zadaní z anglického jazyka. 9
  Praktické uplatňovanie kreativizujúcich a aktivizujúcich metód a kompetencií v edukácií so zacielením na rozvíjanie kooperatívnych zručností žiakov 25
  Spolu 97
 • Viera Mikitová

  Ing. Viera Mikitová

  učiteľ

  Ing. Viera Mikitová
  Vyučuje: elektrotechnické predmety

  Informácie o kreditoch

  AktivitaUznané kredity
  Emocialita a sebapoznanie v rozvoji učiteľa 3
  Využívanie školského informačného systému vo výchovnovzdelávacom procese 8
  Využitie informačných technológií v práci s dokumentami a multimédiami 15
  E-learning vo výchovnovzdelávacom procese v základných a stredných školách 14
  Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
  Spolu 65
 • Martina Miklošová

  Mgr. Martina Miklošová

  učiteľ

  Mgr. Martina Miklošová
  Vyučuje: anglický jazyk
  Triedny učiteľ: IV.A

  Informácie o kreditoch

  AktivitaUznané kredity
  Profesionalizácia práce vedúceho predmetovej komisie 37
  Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
  Spolu 52
 • Viktor Pažur

  Ing. Viktor Pažur

  učiteľ

  Ing. Viktor Pažur
  Vyučuje: informatické predmety, strojárstvo
  Triedny učiteľ: III.A

  Informácie o kreditoch

  AktivitaUznané kredity
  Spolu  
 • Daniel Sivčo

  Mgr. Daniel Sivčo

  majster OV

  Mgr. Daniel Sivčo
  Vyučuje: grafik digitálnych médií

  Informácie o kreditoch

  AktivitaUznané kredity
  Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠVP pre učiteľov SOŠ - frekventanti 14
  Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom procese 7
  E-learning vo výchovnovzdelávacom procese v základných a stredných školách 14
  Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
  Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
  Spolu 65
 • Martin Sudzina

  Ing. Martin Sudzina

  učiteľ

  Ing. Martin Sudzina
  Vyučuje: informatické predmety

  Informácie o kreditoch

  AktivitaUznané kredity
  Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov stredných odborných škôl - odborná zložka - frekventanti. 14
  Využitie informačných technológií a interaktívnej tabule vo výchovno-vzdelávacom procese 22
  Spolu 36
 • Peter Svatuška

  Mgr. Peter Svatuška

  učiteľ

  Mgr. Peter Svatuška
  Vyučuje: matematika, fyzika, informatika
  Triedny učiteľ: IV.B

  Informácie o kreditoch

  AktivitaUznané kredity
  Obsluha interaktívnej tabule 12
  Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom procese 7
  Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠVP pre učiteľov SOŠ 14
  Príprava triednych učiteľov na manažérstvo kvality vzdelávania 47
  Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese. Kredity platia neobmedzene. 15
  Spolu 95
 • Štefan Tomčák

  Mgr. Štefan Tomčák

  učiteľ

  Mgr. Štefan Tomčák
  Vyučuje: telesná výchova, výchova k občianstvu
  Triedny učiteľ: II.B

  Informácie o kreditoch

  AktivitaUznané kredity
  Obsluha interaktívnej tabule 12
  Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom procese 7
  Emocialita a sebapoznanie v rozvoji učiteľa 14
  Podpora duševného zdravia v školskom prostredí 10
  E-learning vo výchovnovzdelávacom procese v základných a stredných školách 14
  Asertívne zvládanie náročných komunikačných situácií v práci učiteľa 10
  Počítačová gramotnosť vo výchovno-vzdelávacom procese 15
  Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
  Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
  Spolu 112
Používame cookies

Na našej webovej stránke používame cookies. Niektoré z nich sú nevyhnutné pre fungovanie stránky, iné nám pomáhajú zlepšovať túto stránku a používateľskú skúsenosť (cookies na sledovanie).

Sami sa môžete rozhodnúť, či chcete chcete povoliť súbory cookie alebo nie. Upozorňujeme, že ak ich odmietnete, možno nebudete môcť využívať všetky funkcie stránky.