Zamestnanci

Stabilizovaný pedagogický zbor vrátane majstrov odborného výcviku tvorí 44 ľudí. Priemerný vek pedagógov je 46 rokov. V kolektíve pracuje 17 žien a 27 mužov. Všetci pedagogickí zamestnanci spĺňajú požiadavky na odbornú a pedagogickú spôsobilosť. Manažment školy má okrem odbornej a pedagogickej spôsobilosti aj zákonom predpísané vzdelanie v oblasti školského manažmentu.

pedagogicki zamestnanci 2018
 • Lucia Alexovičová

  Mgr. Lucia Alexovičová

  učiteľ

  Mgr. Lucia Alexovičová
  Vyučuje: slovenský jazyk a literatúra
  Triedny učiteľ: II.B
  Zastupujúci triedny učiteľ: Mgr. Tomčák

  Informácie o kreditoch

  AktivitaUznané kredity
  Čitateľská gramotnosť v edukácii 9
  Asertívne zvládanie náročných komunikačných situácií v práci učiteľa 10
  Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelaní 15
  Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
  Mediačné zručnosti v práci učiteľa 12
  Spolu 61
 • Tomáš Barančik

  Tomáš Barančik

  majster OV

   Tomáš Barančik
  Vyučuje: odborné strojárske predmety

  Informácie o kreditoch

  AktivitaUznané kredity
  Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
  Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
  Spolu 30
 • Juraj Biľanský

  Ing. Juraj Biľanský

  učiteľ, výchovný poradca

  Ing. Juraj Biľanský
  Vyučuje: elektrotechnické predmety

  Informácie o kreditoch

  AktivitaUznané kredity
  Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15
  Využitie informačných technológií v práci s dokumentami a multimédiami 15
  Semafor zvládania agresie žiakov 18
  Sociálno-psychologické aspekty efektívneho správania učiteľa 16
  Program kontinuálneho vzdelávania pre  výchovných poradcov na stredných odborných školách 35
  Systém duálneho vzdelávania v strednej odbornej škole 8
  Spolu 107
 • Andrea Biľová

  Ing. Andrea Biľová

  učiteľ

  Ing. Andrea Biľová
  Vyučuje: biológia
  Triedny učiteľ: II.D
  Zastupujúci triedny učiteľ: Mgr. Dravecká

  Informácie o kreditoch

  AktivitaUznané kredity
  Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 5
  Rozširujúce štúdium - vyučovanie telesnej výchovy 60
  Spolu 65
 • Marianna Bordáčová

  Mgr. Marianna Bordáčová

  učiteľ

  Mgr. Marianna Bordáčová
  Vyučuje: nemecký jazyk

  Informácie o kreditoch

  AktivitaUznané kredity
  Využitie informačných technológií a interaktívnej tabule vo VVP 22
  Príprava učiteľa na realizáciu maturitnej skúšky z nemeckého jazyka 8
  Nové typy a podnety pre výučbu nemeckého jazyka na ZŠ a SŠ 8
  Aktívne využívanie čítania s porozumením vo vyučovacom procese v ZŠ a SŠ 15
  Tvorba didaktických testov v nemeckom jazyku 9
  Spolu 62
 • Viktor Cerula

  PhDr. Viktor Cerula

  učiteľ

  PhDr. Viktor Cerula
  Vyučuje: anglický jazyk, ruský jazyk
  Krúžok: Florbal, Strelecký krúžok, Ruština pre všetkých

  Informácie o kreditoch

  AktivitaUznané kredity
  Publikačná činnosť - odborné články 15
  Vykonanie rigoróznej skúšky 48
  Spolu 63
 • Slavomíra Čopáková

  Mgr. Slavomíra Čopáková

  učiteľ

  Mgr. Slavomíra Čopáková
  Vyučuje: ruský jazyk

  Informácie o kreditoch

  AktivitaUznané kredity
  Využitie informačných technológií a interaktívnej tabule vo VVP 22
  Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
  Metódy a formy práce podporujúce rozvoj myslenia a kreativity žiakov v škole 10
  Aktuálne problémy v prevencii sociálno-patologických javov 15
  Spolu 62
 • Andrea Drábová

  Mgr. Andrea Drábová

  vedenie školy, zástupkyňa riaditeľa pre odborné predmety

  Mgr. Andrea Drábová
  Vyučuje: nemecký jazyk, ruský jazyk
  Krúžok: Zdokonalím sa v 2. CUJ

  Informácie o kreditoch

  AktivitaUznané kredity
  Premena školy: Cesta od tradičného vyučovania k aktívnemu učeniu sa žiakov 6
  Spolu 6
 • Katarína Dravecká

  Mgr. Katarína Dravecká

  učiteľ

  Mgr. Katarína Dravecká
  Vyučuje: matematika, chémia
  Triedny učiteľ: III.B

  Informácie o kreditoch

  AktivitaUznané kredity
  Základná obsluha počítača 8
  Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom procese 7
  Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠVP pre učiteľov SOŠ 14
  Textový editor Word pre začiatočníkov 7
  Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 35
  Spolu 71
 • Mária Džambová

  Mgr. Mária Džambová

  učiteľ

  Mgr. Mária Džambová
  Vyučuje: matematika, fyzika, informatika
  Triedny učiteľ: I.D

  Informácie o kreditoch

  AktivitaUznané kredity
  Obsluha interaktívnej tabule 12
  Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom procese 7
  Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 35
  Využívanie školského informačného systému vo výchovnovzdelávacom procese 8
  Spolu 62
 • Iveta Fedurčáková

  Ing. Iveta Fedurčáková

  učiteľ

  Ing. Iveta Fedurčáková
  Vyučuje: chemické predmety

  Informácie o kreditoch

  AktivitaUznané kredity
  Maturitná skúška z odborných predmetov na stredných odborných školách 15
  Obsluha interaktívnej tabule 12
  Textový editor Word pre začiatočníkov