KRITÉRIÁ pre prijímanie žiakov do SOŠ technickej v Humennom na školský rok 2019/20

 1. Prijímacie konanie pre školský rok 2019/20 v SOŠT v Humennom sa bude konať v zmysle zákona č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 2. Prijímacie skúšky pre školský rok 2019/20 sa budú konať:
  • 1. termín: 13.05.2019 (pondelok)
  • 2. termín: 16.05.2019 (štvrtok)
 3. Profilovými predmetmi na prijímacích skúškach budú slovenský jazyk a literatúramatematika.
 4. Do tried prvého ročníka pre školský rok 2019/20 možno prijať:
  Kód odboruNázov študijného odborupočet triedpočet žiakov
  2675 M elektrotechnika 0,5 15
  3918 M technické lýceum 0,5 15
  2413 K mechanik strojov a zariadení 0,46 11
  2697 K mechanik elektrotechnik 1 17
  3447 K grafik digitálnych médií 0,53 10
  2860 K chemik operátor 0,47 9
  2426 K

  programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení

  0,54 13
  Spolu: 90
 5. Do prvého ročníka študijného odboru SOŠ technickej (vzdelávací program úplného stredného odborného vzdelania) môže byť prijatý uchádzač, ktorý získal nižšie stredné vzdelanie (úspešne ukončil deviaty ročník základnej školy) a splnil podmienky prijímacieho konania.

Podmienky prijímacieho konania

 1. Pri rozhodovaní o prijatí žiaka na štúdium sa prihliada aj na zdravotnú spôsobilosť na štúdium vo zvolenom odbore vzdelávania a na výkon povolania. Uchádzač so zdravotným znevýhodnením pripojí k prihláške vyjadrenie všeobecného lekára o schopnosti študovať zvolený odbor výchovy a vzdelávania.
 2. Prijatie žiaka bez prijímacej skúšky:
  1. Bez prijímacej skúšky bude prijatý uchádzač do študijného odboru (dĺžka štúdia 4 roky), ktorý v celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka základnej školy dosiahol v každom predmete samostatne úspešnosť najmenej 90%.
  2. Riaditeľ školy odošle rozhodnutie o prijatí na štúdium bez prijímacích skúšok najneskôr 7 dní pred termínom konania prijímacích skúšok, t.j. 06. mája 2019.
 3. Žiaci, ktorí sa hlásia do študijných odborov:
  • 2675 M elektrotechnika
  • 3918 M technické lýceum
  • 2697 K mechanik elektrotechnik
  • 2413 K mechanik strojov a zariadení
  • 3447 K grafik digitálnych médií
  • 2860 K chemik operátor
  • 2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení
  konajú písomné prijímacie skúšky zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky v rozsahu učiva určeného štátnym vzdelávacím programom odboru vzdelávania v základnej škole.
 4. Uchádzači vykonajú prijímaciu skúšku z matematiky písomnou formou s bodovým hodnotením v trvaní 60 minút z týchto oblastí:
  • Racionálne čísla – počtové výkony,
  • úlohy na percentá,
  • pomer,
  • obvody a obsahy rovinných obrazcov (štvorec, obdĺžnik, trojuholník),
  • objemy a povrchy telies (kváder, kocka),
  • lineárne rovnice a nerovnice,
  • slovné úlohy,
  • úprava algebrických výrazov,
  • Pytagorova veta,
  • premena jednotiek,
  • mocniny,
  • jednoduché príklady z kombinatoriky,
  • interpretácia údajov z tabuliek a grafov.
  Žiakom sa povoľuje pri skúške používať rysovacie potreby (trojuholník, uhlomer, kružidlo), matematické tabuľky pre ZŠ a kalkulátor.
 5. Uchádzači vykonajú prijímaciu skúšku zo slovenského jazyka a literatúry písomnou formou s bodovým hodnotením v trvaní 60 minút z týchto oblastí:
  • diktát alebo pravopisné doplňovacie cvičenie,
  • syntaktický a morfologický rozbor jednoduchej vety,
  • súvetie,
  • lexikológia a frazeológia,
  • štylistika,
  • výslovnosť a pravopis,
  • teória literatúry a literatúra v rozsahu 6. – 9. ročníka základnej školy.
  Pri skúške zo slovenského jazyka a literatúry žiaci nepoužívajú žiadne pomôcky.
 6. Maximálny počet získaných bodov za písomnú skúšku je v slovenskom jazyku a literatúre 50 bodov a v matematike 50 bodov. Celkove môže uchádzač za písomnú formu prijímacích skúšok získať 100 bodov.
 7. Žiaci budú na štúdium v SOŠ technickej prijímaní na základe umiestnenia v poradovníku žiakov podľa jednotlivých odborov. Poradovník žiakov bude vytvorený po vykonaní písomnej formy prijímacích skúšok na základe súčtu získaných bodov v týchto kritériách:
  • Výsledky písomnej formy prijímacej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry (maximálne 50 bodov)
  • Výsledky písomnej formy prijímacej skúšky z matematiky (maximálne 50 bodov)
  • Výsledky Monitoru zo SJL v 9. ročníku ZŠ (maximálne 100 bodov)
  • Výsledky Monitoru z MAT v 9. ročníku ZŠ (maximálne 100 bodov)
 8. Bodové hodnoty za výsledky v Monitore zo SJL a MAT (bod c, d) sa rovnajú percentuálnej úspešnosti uchádzača v jednotlivých predmetoch.
 9. Maximálny počet bodov, ktoré môže uchádzač získať po zhodnotení jednotlivých kritérií sa stanoví ako súčet získaných bodov v časti 12 a) – d). Žiak môže získať maximálne 300 bodov.
 10. Kritérium úspešnosti:
  • Žiak bol úspešný v prijímacom konaní, ak získal najmenej 50 bodov
  • Žiak neuspel v prijímacom konaní, ak získal 49 a menej bodov.
 11. V prípade rovnosti bodov v poradovníku riaditeľ školy prijme prednostne uchádzača, ktorý:
  • má zmenenú pracovnú schopnosť (vyjadrenie posudkovej lekárskej komisie)
  • bol úspešným riešiteľom predmetovej olympiády na okresnom kole
  • má lepší priemer známok (bez výchovných predmetov) v 1. polroku 9. ročníka
 12. Riaditeľ školy si vyhradzuje právo, že v prípade nenaplnenia príslušného študijného odboru potrebným minimálnym počtom žiakov budú po prerokovaní so zákonným zástupcom žiaka a s jeho súhlasom urobené presuny prijatých žiakov medzi odbormi v rámci školy.
 13. Ak na základe výsledkov prijímacieho konania nebude v niektorom odbore naplnený počet žiakov, riaditeľ školy do 6.6.2018 rozhodne o konaní 2. kola prijímacieho konania na deň 19.6.2018.

Oznámenie výsledkov prijímacieho konania

Po zhodnotení jednotlivých kritérií a spočítaní dosiahnutých bodov u všetkých uchádzačov hlásiacich sa v 1. a 2. termíne 1. kola prijímacieho konania sa zostaví zoznam uchádzačov, ktorí sú prijatí (bez prijímacej skúšky; splnili kritériá na prijatie), resp. nie sú prijatí (pre nedostatok miesta alebo nesplnili podmienky prijímacieho konania) v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov a riaditeľ školy ho zverejní na výveske školy a na svojom webovom sídle najneskôr v lehote do 3 pracovných dní, t.j. 21.mája 2019.

Zápis na štúdium

Termín zápisu prijatých uchádzačov bude zverejnený na webovom sídle školy a v rozhodnutí o prijatí žiaka na štúdium. Zápis vykoná zákonný zástupca žiaka na základe zápisného lístka, ktorý žiak dostane od riaditeľa ZŠ, ktorú žiak navštevuje.

Upozornenie: Ak zákonný zástupca žiaka na štúdium nezapíše, rozhodnutie, ktorým bol uchádzač prijatý na štúdium v strednej škole, je neplatné a neobsadené miesto sa naplní ďalším uchádzačom v poradí.

Proti rozhodnutiu riaditeľa strednej školy o neprijatí sa môže uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača odvolať v lehote do 5 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.

Ak na základe výsledkov prijímacieho konania nebude v niektorom odbore naplnený počet žiakov, riaditeľ školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy rozhodne o tom, či sa na škole vykonajú prijímacie skúšky v ďalšom termíne. Toto rozhodnutie zverejní najneskôr do 6. júna 2019. Prijímacia skúška sa koná v treťom úplnom júnovom týždni v utorok, t.j. 18. júna 2019 a z organizačných dôvodov sa môže skončiť v stredu.

 


V Humennom 22.01.2019

Prerokované a schválené pedagogickou radou dňa 30.01.2019

riaditeľ SOŠT:
Ing. Stanislav Onderišin

Prerokované v Rade školy pri SOŠT v Humennom dňa 11.02.2019

predsedníčka rady školy:
Ing. Katarína Jakubová

Ponuka štúdia: študijný odbor 2860K CHEMIK OPERÁTOR

 • maturitný odbor s výučným listom a možnosťou pokračovať na vysokej škole
 • široké uplatnenie na trhu práce v chemických prevádzkach
 • absolvent je schopný vykonávať činnosti spojené s ovládaním a riadením chemicko-technologických procesov
 • štátne motivačné štipendium až do výšky 580€ podľa dosiahnutého prospechu
 • prospechové štipendium až do výšky 250€
 • bonus 25% prospechového štipendia v závislosti od dochádzky
 • bezplatné stravovanie v školskej jedálni
 • pracovné oblečenie na praktické vyučovanie poskytnuté bezplatne
 • refundácia cestovného na praktické vyučovanie

Ponuka študijných odborov na školský rok 2020/21

Termíny prijímacích skúšok

Žiadne udalosti