História školy

História SOU chemického v Humennom (predchodcu dnešnej Strednej odbornej školy technickej v Humennom) sa začala písať koncom päťdesiatych rokov. Vtedy tu, na východnom Slovensku, vzniká a rozrastá sa veľký chemický kombinát Chemko so sídlom v Strážskom. Paralelne sa buduje chemický priemysel aj v Humennom. Existencia týchto dvoch rozrastajúcich sa chemických podnikov si vyžadovala kvalifikovaných pracovníkov. Do roku 1959 školili učňov pre Chemko iné podniky, napr. Chemosvit vo Svite či Syntézia v Pardubiciach.

Dňa 1. 9. 1959 na základe rozhodnutia vtedajšieho Ministerstva chemického priemyslu bolo v Humennom zriadené Odborné učilište pri n. p. Chemko Strážske.
Začiatku školského roka predchádzali intenzívne personálne, priestorové i materiálne prípravy. V školskom roku 1959/60 malo učilište 120 učňov. Riaditeľom učilišťa bol Ing. Ján Kravec. Učilište malo 4 majstrov a 3 interných učiteľov.

Učni sa učili v piatich odboroch:

  • prevádzkový lučebník,
  • elektromontér,
  • mechanik,
  • laborant
  • zámočník.

Prví absolventi opúšťali brány učilišťa v júni 1960. V rokoch nasledujúcich sa učilište intenzívne rozrastá. Pribúdajú žiaci, učitelia i majstri odbornej výchovy. V roku 1962 sa školský rok začínal v novej dvojposchodovej budove, ktorá i dnes tvorí jadro učilišťa. Riaditeľom školy v tom čase je Jozef Jesenko. Škola má v školskom roku 1962/63 335 učňov, ktorí sa učia v 17 triedach. Intenzívny je už aj športový a kultúrny život školy.

budova1

V školskom roku 1966/67 sa škola rozrastá personálne (má už 525 učňov) i priestorovo: pribudli dve jednoposchodové budovy pre teoretické vyučovanie, dvojposchodová budova pre praktické vyučovanie i hala pre odborný výcvik tokárov a frézarov. Pribudlo i materiálne vybavenie. Riaditeľom školy sa v školskom roku 1967/68 stal Anton Petro.

V roku 1970 sa učilište stalo Stredným odborným učilišťom generálneho riaditeľstva výrobno-hospodárskej jednotky Slovchémie. Formou denného a večerného štúdia poskytovalo aj úplné stredoškolské vzdelanie.

Roku 1972 bol daný do užívania nový internát. Škola má v tomto roku 812 učňov z okresu Humenné, Michalovce i Vranov nad Topľou. Z nich bolo 308 ubytovaných v internáte. V školskom roku 1974/75 sa riaditeľom stal Ing. Peter Džamba. Bol riaditeľom SOUCH od 1. 4. 1975 do 29. 2. 1976. Funkciu riaditeľa od 1. 3. 1976 vykonával Ing. František Krupa. V školskom roku 1975/76 je v SOU 21 učiteľov, 16 majstrov odbornej výchovy a 8 vychovávateľov.

začiatok školského roku

Učilište má aj v nasledujúcich rokoch dostatok žiakov i dostatok možností na ich výchovu. V školskom roku 1979/80 má škola 872 žiakov denného štúdia a 180 žiakov večerného štúdia v SŠP.

Tento trend pokračuje aj v rokoch osemdesiatych. V školskom roku 1988/89 sa v škole učí 906 žiakov denného štúdia a takmer 170 žiakov štúdia popri zamestnaní. Vyučovanie zabezpečovalo 92 pedagogických pracovníkov a samotnú prevádzku školy 46 nepedagogických pracovníkov. Učilište pripravovalo žiakov pre vyše 30 podnikov v našom regióne. Patrilo v tom čase medzi najväčšie školy v rámci chemických učilíšť na Slovensku.

Spoločenské zmeny prebiehajúce v roku 1989 a po roku 1990 vplývajú i na naše Stredné odborné učilište. Škola je od 1. 7. 1991 samostatným právnym subjektom, ale stále úzko spolupracuje pri výchove učňov s chemickými závodmi Chemlon, ChemesChemko. Dochádza k zmene vo vedení školy. Riaditeľom SOUCH sa 1. 10. 1992 stal Mgr. Alexej Mastiľák. Deväťdesiate roky sú poznačené viacerými nepriaznivými okolnosťami, najmä hospodárskeho charakteru, ktoré zasahujú i život učilišťa. Znížil sa celkový počet vychovávaných žiakov, škola musí prekonávať najmä materiálne i finančné problémy.

začiatok školského roku

K svetlým stránkam 90. rokov patrí SPŠ v Humennom, ktorá vznikla pri SOUCH 1. 9. 1992. Svojou existenciou obohatila možnosti poskytovaného odborného vzdelávania v Humennom i v priľahlých okresoch Medzilaborce a Snina.

Dňa 28. júna 2002 bol menovaný do funkcie riaditeľa SOUCH a SPŠ v Humennom Mgr. Ján Matoš. Školy prechádzajú výraznými zmenami. Dôležitý bol najmä rok 2004, kedy sa uskutočnili významné organizačné zmeny. Rozhodnutím zriaďovateľa po prerokovaní v príslušných orgánoch zanikli, resp. boli 31. 8. 2004 vyradené zo siete stredných škôl SOU chemické v Humennom a SPŠ v Humennom. Následne 1. septembra 2004 spojením oboch pôvodných škôl do jedného celku vzniká Združená stredná škola v Humennom. Jej vedením bol od 1. 9. 2004 ako riaditeľ školy poverený Mgr. Ján Matoš. Po úspešnom výberovom konaní bol Mgr. Ján Matoš dňa 1. februára 2005 menovaný do funkcie riaditeľa Združenej strednej školy v Humennom.

Združením oboch škôl sa zjednotil ekonomický charakter školy (predtým príspevková a rozpočtová organizácia, dnes rozpočtová), zjednodušila sa organizačná štruktúra a riadenie výchovno-vzdelávacieho procesu, zjednotil sa pocit žiakov i zamestnancov vo vzťahu k škole ako k celku.

V čase pred vznikom ZSŠ sa pripravoval prevod správy DM pri SOUCH v Humennom pod správu SPŠCHaP v Humennom. Dôvodom pre prevod, ktorý sa zrealizoval k 1. októbru 2004, bola racionalizácia ubytovacích zariadení pre študentov stredných škôl v okrese Humenné.

V školskom roku 2005/06 mala ZSŠ v Humennom 80 zamestnancov:

  • 57 pedagogických (učitelia a majstri odbornej výchovy)
  • 23 nepedagogických zamestnancov.

Školu navštevovalo 615 žiakov, z toho 397 v študijných a učebných odboroch pôvodného SOU a 218 v študijných odboroch SOŠ.

Vzhľadom na objektívne podmienky (menej početné populačné ročníky, výraznejšia orientácia žiakov na školy všeobecnovzdelávacieho charakteru, menší záujem o absolventov niektorých odborov na trhu práce ...) každým školským rokom klesá počet žiakov školy a prirodzene aj počet jej zamestnancov.

Po prijatí nového školského zákona, ktorý vstúpil do platnosti od 1. septembra 2008, škola zmenila svoj názov na Stredná odborná škola. Od 1. januára 2009 nesie pomenovanie Stredná odborná škola technická, Družstevná 1737, 066 01 Humenné.

V školskom roku 2014/15 456 žiakov študuje tak v našich tradičných študijných odboroch elektrotechnika, mechanik elektrotechnik, mechanik strojov a zariadení, pracovník marketingu, grafik digitálnych médií, ako aj v študijných odboroch technické lýceum a biotechnológia a farmakológia, ktoré sme prevzali zo zrušenej Strednej priemyselnej školy chemickej a potravinárskej. Pedagogický kolektív školy tvorí 38 učiteľov a 11 majstrov odbornej výchovy. Prevádzku školy zabezpečuje 14 nepedagogických zamestnancov.

Život školy sa nezastavuje. Dosahované úspechy vo výchove i vzdelávaní, úspechy našich žiakov na súťažiach odborného, vedomostného, športového i kultúrneho charakteru sú dokladom dobrej úrovne žiakov Strednej odbornej školy technickej v Humennom a výbornej práce celého kolektívu jej zamestnancov.

Používame cookies

Na našej webovej stránke používame cookies. Niektoré z nich sú nevyhnutné pre fungovanie stránky, iné nám pomáhajú zlepšovať túto stránku a používateľskú skúsenosť (cookies na sledovanie).

Sami sa môžete rozhodnúť, či chcete chcete povoliť súbory cookie alebo nie. Upozorňujeme, že ak ich odmietnete, možno nebudete môcť využívať všetky funkcie stránky.