štvrtok, 9. júl 2020 Meniny má: Lujza
Posledné zvonenie 2020
Rozlúčka so štvrtákmi - príhovor riaditeľa školy (kliknite na zobrazenie článku)
Informácie ku korona vírusu
Získaj grant z 18 000€ fondu pre rozbehnutie tvojho startupu
Bianka Vasiľová - Mimikry,2017
1. miesto v II. vekovej kategórii a téme farebná fotografia v súťaži amatérskej fotografie H/AMFO Roberta Spielmanna 2020
3D model domu, ktorý vytvoril Marek Smetanka | 3.B
Práca vytvorená ako projekt v rámci vyučovania predmetu počítačová grafika na odbore technické lýceum
3D model domu, ktorý vytvoril Marek Smetanka | 3.B
Práca vytvorená ako projekt v rámci vyučovania predmetu počítačová grafika na odbore technické lýceum
3D model domu, ktorý vytvoril Marek Smetanka | 3.B
Práca vytvorená ako projekt v rámci vyučovania predmetu počítačová grafika na odbore technické lýceum
3D model kuchyne od Matúša Sopkaniča
Práca vytvorená ako projekt v rámci vyučovania predmetu počítačová grafika na odbore technické lýceum
3D model izby od Adam Firdu
Práca vytvorená ako projekt v rámci vyučovania predmetu počítačová grafika na odbore technické lýceum
3D model spálne od Viktórie Nechanickej
Práca vytvorená ako projekt v rámci vyučovania predmetu počítačová grafika na odbore technické lýceum
Strojárstvo
Študijný odbor mechanik strojov a zariadení ponúka okrem iného študium návrhu pomocou CAD a CAM softvéru ale aj programovanie CNC strojov
3D model obývacej izby od Viktora Kríža
Pozrite si 3D grafické práce žiakov odboru grafik digitálnych médií v sekcii fotogaléria
3D model vesmírnej lode - Michal Čelovský
Pozrite si 3D grafické práce žiakov odboru grafik digitálnych médií v sekcii fotogaléria
Štúdium
Sme školou technického zamerania, kde môžete študovať odbory z oblasti elektrotechniky, strojárstva, počítačových technológií, chémie ale aj obchodu a marketingu
Elektrotechnika
Pre záujemcov o štúdium elektrotechniky ponúkame štúdijné odbory mechanik elektrotechnik a elektrotechnika
Grafik digitálnych médií
Tvorivosť, cit pre farby, priestorová predstavivosť, 3D modelovanie a mnoho ďalšieho môžete rozvinúť štúdiom v tomto odbore
Technické lýceum
Ponorte sa do sveta IT a objavte svoj talent pri programovaní, počítačovej grafike, tvorbe webových stránok, počítačových sieťach ...

Podporte nás 2% z dane

1 Ako na to 2 Vyhlásenie pre 2% dane

Voľné pracovné miesto - majster odborného výcviku

Riaditeľ Strednej odbornej školy technickej, Družstevná 1474/19, 066 01 Humenné prijme do pracovného pomeru majstra/majsterku odbornej výchovy v  odbore 2860 K chemik operátor.

Bližšie informácie.

2. kolo prijímacieho konania

Riaditeľ školy vyhlasuje prijímacie konanie pre nenaplnený počet miest (2. kolo).

Kód a názov odboruPočet voľných miest
2413 K mechanik strojov a zariadení 3
2860 K chemik operátor 5

Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača môže do 19. júna 2020 podať prihlášku na vzdelávanie cez informačný systém EduPage, odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom mailu (e-mail: skola@sosthe.sk) alebo poštou na adresu:

Stredná odborná škola technická,
Družstevná 1474/19,
066 01 Humenné.

Riaditeľ školy odošle rozhodnutie o prijatí do 25. júna 2020.

Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača doručí do 30. júna 2020 škole záväzné potvrdenie o nastúpení/nenastúpení (cez informačný systém EduPage, odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom mailu alebo poštou na adresu školy).

Schválené po prerokovaní v pedagogickej rade hlasovaním „per rollam“ 10. júna 2020.

Ing. Stanislav Onderišin, riaditeľ školy


Počet obsadených a voľných miest po 1. kole prijímacieho konania

Kód a názov odboruPočet obsadených miestPočet voľných miest
2413 K mechanik strojov a zariadení 18 3
2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení 12 0
2697 K mechanik elektrotechnik 18 0
2860 K chemik operátor 4 5
3447 K grafik digitálnych médií 9 0

Ing. Stanislav Onderišin, riaditeľ školy

Organizácia vyučovania v čase od 22.06.2020 do 30.06.2020

V súvislosti s vyhlásením ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o otvorení stredných škôl v čase od 22. júna do 30. júna 2020 a odporúčania Prešovského samosprávneho kraja riaditeľ školy oznamuje žiakom a ich zákonným zástupcom, že Stredná odborná škola technická pokračuje v realizácii dištančného vzdelávania až do konca školského roka 2019/2020.

Žiaci prídu do školy iba na 2 dni:

 • odovzdať učebnice podľa harmonogramu (3. ročník: 25. 06. 2020, 2. ročník: 26. 06. 2020 , 1. ročník: 29. 06. 2020) a odniesť si osobné veci z tried a šatní.

Príchod žiakov do školy je o 08.00 hod. Žiaci sa zdržiavajú vo svojej triede za prítomností triedneho učiteľa, riadia sa jeho pokynmi a aktuálnymi hygienicko-epidemiologickými opatreniami.

 • prevziať si vysvedčenie – 30. 06. 2020, o 08.00 hod.

Žiaci si so sebou donesú rúško, vlastné pero a vyhlásenie podpísané zákonným zástupcom - súbor na stiahnutie

Ing. Stanislav Onderišin, riaditeľ školy

Výsledky prijímacieho konania

Výsledky prijímacieho konania pre školský rok 2020/2021

Vážení rodičia,
v prílohe sú zverejnené výsledky prijímacieho konania pre školský rok 2020/2021 v jednotlivých študijných odboroch. Umiestnenie vášho dieťaťa zistíte na základe čísla listu, ktoré je uvedené v Rozhodnutí.


Návratka pre odbor Grafik digitálnych médií

Návratka pre odbory Mechanik elektrotechnik, Mechanik strojov a zariadení, Chemik operátor, Programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení

Záväzné potvrdenie o nastúpení/nenastúpení na štúdium

Odvolanie proti rozhodnutiu o neprijatí


 Ako postupovať po prijímacom konaní

V prvom kole prijímacieho konania na stredných školách sme 27.05.2020 zverejnili na www.sosthe.sk výsledky prijímacieho konania (poradie uchádzačov v jednotlivých študijných odboroch).

Zverejnenie výsledkov prijímacieho konania nie je konečné. Poradie prijatých uchádzačov sa bude posúvať z dôvodov:

a/ uchádzač je prijatý na 2 odbory (dve prihlášky na našu školu)

b/ uchádzač neprejavil záujem o odbor na našej škole.

Ďalšia aktualizácia poradia prebehne 05.06.2020 na základe prijatých záväzných potvrdení o nastúpení/nenastúpení na štúdium.

Ak bol žiak po splnení kritérií na prijímacie konanie v šk. roku 2020/2021 prijatý, škola poslala v informačnom systéme EduPage jeho zákonnému zástupcovi rozhodnutie o prijatí. Zákonný zástupca najneskôr do 04.06.2020 záväzne a bez možnosti zmeny potvrdí nastúpenie/nenastúpenie jeho dieťaťa na štúdium zaslaním prostredníctvom informačného systému EduPage, odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom emailu na adresu zastupcovia.sosthe@gmail.com alebo poštou na adresu Stredná odborná škola technická, Družstevná 1474/19, 066 01 Humenné.

Zákonný zástupca potvrdzuje nástup na štúdium len jednej strednej škole a len do jedného študijného odboru!

V prípade, že zákonný zástupca uchádzača potvrdí nástup (doručí škole Záväzné potvrdenie o nastúpení na štúdium) na Strednú odbornú školu technickú v Humennom, ukončí sa prijímacie konanie. Jeho dieťa sa stáva od 01.09.2020 žiakom 1. ročníka zvoleného študijného odboru.

Ak zákonný zástupca uchádzača nepotvrdí nástup (doručí škole Záväzné potvrdenie o nenastúpení na štúdium) na Strednú odbornú školu technickú v Humennom, lebo dal prednosť inej strednej škole, uvoľnené miesto škola ponúkne uchádzačovi, ktorý nebol prijatý a nachádza sa v poradovníku na najvyššom mieste.

Ak bude uchádzač úspešný a prijatý aj na inú strednú školu a uprednostní štúdium na nej, zákonný zástupca žiaka svojím podpisom zruší pôvodné svoje oznámenie zaslaním nového potvrdenia o nenastúpení na štúdium. Následne doručí nové potvrdenie o nastúpení na štúdium na inú strednú školu, na ktorú sa tým zapíše.

Ak zákonný zástupca uchádzača do 4. júna 2020 nedoručí žiadne záväzné potvrdenie podľa odsekov 1.5. a 1.6. Rozhodnutia ministra školstva č. 2020/11399:1-A2200, rozhodnutie, ktorým bol uchádzač prijatý na štúdium v strednej škole je neplatné.

Ako sa odvolať

Ak žiak nebol prijatý, škola poslala v informačnom systéme EduPage jeho zákonnému zástupcovi rozhodnutie o neprijatí. V prípade, že žiak má pretrvávajúci záujem o štúdium a uchádza sa o uvoľnené miesto, zákonní zástupcovia žiaka musia do piatich dní od doručenia rozhodnutia o neprijatí doručiť škole odvolanie voči rozhodnutiu o neprijatí prostredníctvom informačného systému EduPage, odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom emailu na adresu zastupcovia.sosthe@gmail.com alebo poštou na adresu Stredná odborná škola technická, Družstevná 1474/19, 066 01 Humenné.

Uvoľnené miesto bude ponúknuté len na základe odvolania voči neprijatiu!

Riaditeľ školy môže o odvolaní rozhodnúť sám. Preskúma dôvody odvolania a ak zistí, že sa v procese prijímacieho konania uvoľnili miesta (uchádzači o štúdium sa nezapísali, neposlali Záväzné potvrdenie o nastúpení/nenastúpení na štúdium), vydá nové rozhodnutie, ktorým zruší svoje pôvodné rozhodnutie o neprijatí pre nedostatok miesta a následne rozhodne o prijatí v rámci autoremedúry. Ak nezistí dôvody na zrušenie svojho rozhodnutia o neprijatí, postúpi odvolanie zriaďovateľovi školy (príslušný samosprávny kraj). Zriaďovateľ školy (Prešovský samosprávny kraj) ako odvolací orgán v druhom stupni preskúma obsah rozhodnutia a odvolania a následne potvrdí, alebo nepotvrdí rozhodnutie riaditeľa školy.

Tieto informácie majú len informatívny charakter a nemôžu byť použité na právne účely.

Oznámenie v súvislosti s koronavírusom

Kritéria pre prijímanie žiakov do SOŠ technickej v Humennom na školský rok 2020/21

Kritéria pre prijímanie žiakov 2020/21

Príloha č.1 - Záväzné potvrdenie o nastúpení / nenastúpení na štúdium

OZNAM - Prehľad príbuzných predmetov PČOZ a TČOZ

Riaditeľ Strednej odbornej školy technickej v Humennom po prerokovaní s pedagogickou radou (hlasovanie per rollam dňa 04. mája 2020, ktorého sa zúčastnilo 36 pedagogických zamestnancov) určuje skupiny príbuzných predmetov, ktorých známky sa započítajú do hodnotenia maturitného predmetu. Zoznam príbuzných predmetov je uvedený v prílohe.

Prehľad predmetov, ktorých známky sa započítavajú do hodnotenia TČOZ a PČOZ v jednotlivých študijných odboroch.

OZNAM - Spôsob hodnotenia jednotlivých vyučovacích predmetov v čase mimoriadnej situácie

Riaditeľ Strednej odbornej školy technickej v Humennom po prerokovaní s pedagogickou radou (hlasovanie per rollam dňa 27. apríla 2020) oznamuje spôsob hodnotenia jednotlivých vyučovacích predmetov v čase mimoriadnej situácie - neklasifikovanie tých predmetov, ktoré boli pôvodne klasifikované, avšak podmienky v čase prerušeného vyučovania neumožňujú naplniť ciele predmetu plnohodnotnou realizáciou.

Uvedené predmety budú klasifikované slovným hodnotením absolvoval/neabsolvoval.

Žiaci síce nebudú hodnotení známkou, avšak naďalej sú povinní pracovať na zadaniach týkajúcich sa týchto predmetov.

 

Zoznam neklasifikovaných predmetov.

INFORMÁCIE SÚVISIACE S PRIJÍMACÍM KONANÍM NA STREDNÉ ŠKOLY

Informácie o termínoch a organizácii prijímacích skúšok na stredné školy


OZNAMY

Rozhodnutie o termínoch a organizácii internej časti maturitnej skúšky v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020


Osoby, ktoré v predchádzajúcich dvoch  týždňoch boli v Taliansku, Číne, Južnej Kórei Iráne sú povinné ostať v domácej karanténe po dobu dvoch týždňov.  To sa týka aj rodinných príslušníkov, s ktorými žijú v jednej domácnosti !!!

V prípade nedodržania tohto opatrenia hrozí pokuta vo výške 1650 eur !!!

Zabezpečte, aby tieto osoby neboli v škole !!!

Zároveň sa rušia rodičovské združenia a hromadné školské akcie !!!

Obmedzujú sa návštevy na školách zo strany rodičov a verejnosti !!!

 

Nové pokyny MŠ SR ku koronavírusu

Regionálny úrad verejného zdravotníctva - leták


Zajtra piatok 13.3.2020 je pre žiakov vyhlásené voľno udelené riaditeľom školy.

Od pondelka 16.03.2020 na 14 dní je škola zatvorená. Priebežne prosím sledujte informácie na stránke školy a facebooku.

Informácie týkajúce sa maturitných skúšok


Od 16. 03. 2020 je do odvolania prerušená priama vyučovacia činnosť na škole. V tomto období prebieha vzdelávanie žiakov školy „dištančnou formou“ podľa platného rozvrhu. To znamená, že pre žiakov platí vzdelávanie online formou: po prihlásení na edupage (elektronická žiacka knižka; vzniknuté problémy pri prihlasovaní konzultovať s triednym učiteľom) získajú prístup k materiálom pre jednotlivé predmety. Povinnosťou žiakov je tieto materiály preštudovať, vypracovať pracovné listy a úlohy podľa pokynov vyučujúcich.

Nový študijný odbor pre školský rok 2018/2019

Nový študijný odbor: 2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení

V budúcom školskom roku 2018/2019 plánujeme otvoriť nový študijný odbor 2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení. Základné informácie o odbore:

Dĺžka vzdelávania a prí­pravy:
4 roky
Podmienky na prijatie do študijného odboru:
úspešné ukončenie 9. roční­ka základnej školy a zdravotná spôsobilosť uchádzača.
Spôsob ukončenia vzdelávania a prípravy:
maturitná skúška
Doklad o dosiahnutom vzdelaní:
vysvedčenie o maturitnej skúške a výučný list
Poskytnutý stupeň vzdelania:
úplné odborné vzdelanie a odborná príprava na výkon prác v oblasti obsluhy a programovania automatizovaných strojárskych zariadení.
Nadväzná odborná príprava:
pomaturitné špecializačné štúdium, vysokoškolské štúdium.
Uplatnenie absolventov:
Absolventi študijného odboru programátor obrábacích a zvárací­ch strojov a zariadení sú pripravovaní­, aby po absolvovaní nástupnej praxe mohli pracovať v podnikoch a firmách na nasledujúcich pracoviskách:
 • obsluha klasických obrábacích strojov a zariadení
 • programovanie a obsluha CNC stroja
 • obsluha automatizovaných a poloautomatizovaných zariadení na zváranie
 • technologickej prípravy výroby - technológ, príprava výroby
 • konštrukčnej prí­pravy výroby - konštruktér
 • organizácie a riadenia - výrobný dispečer, technický kontrolór, majster

Profil absolventa

Absolvent je kvalifikovaný pracovník so širokým všeobecnovzdelávacím základom s odbornými teoretickými vedomosťami a praktickými zručnosťami, ktorý je schopný samostatne vykonávať činnosti stredných technicko-hospodárskych pracovníkov v strojárskych prevádzkach. Je schopný samostatne obsluhovať a nastavovať klasické obrábacie stroje a zariadenia a programované stroje a zariadenia. Vie diagnostikovať a odstraňovať poruchy na týchto strojoch a zariadeniach pri dodržaní bezpečnostných predpisov, ISO noriem a zásad starostlivosti o životné prostredie. Prácu na počítači využíva pre vytvorenie konštrukčnej a technologickej dokumentácie orientovanej na strojársku výrobu aj s pomocou CAD/CAM systémov. Pred spustením stroja používať simulačné programy pre výrobu.

Je dostatočne adaptabilný aj v príbuzných odboroch, logicky mysliaci, schopný pracovať aj v tímoch a sústavne sa vzdelávať, trvalo sa zaujímať o vývoj svojho odboru štúdiom odbornej literatúry, používať racionálne metódy práce, tvorivo, rozvážne a rozhodne konať v súlade s právnymi normami.

Predpokladá sa jeho schopnosť samostatného ďalšieho rozvoja a štúdia odboru na základe získaných vedomostí vo všeobecnovzdelávacích a odborných predmetoch. Jeho príprava je zameraná aj na prípadné vysokoškolské štúdium. Absolvent má získať vedomosti a zručnosti umožňujúce uplatnenie na pracovnom trhu v SR ale aj v rámci EÚ.

Najnovšie akcie

Ponuka štúdia: študijný odbor 2860K CHEMIK OPERÁTOR

 • maturitný odbor s výučným listom a možnosťou pokračovať na vysokej škole
 • široké uplatnenie na trhu práce v chemických prevádzkach
 • absolvent je schopný vykonávať činnosti spojené s ovládaním a riadením chemicko-technologických procesov
 • štátne motivačné štipendium až do výšky 580€ podľa dosiahnutého prospechu
 • prospechové štipendium až do výšky 250€
 • bonus 25% prospechového štipendia v závislosti od dochádzky
 • bezplatné stravovanie v školskej jedálni
 • pracovné oblečenie na praktické vyučovanie poskytnuté bezplatne
 • refundácia cestovného na praktické vyučovanie

Ponuka študijných odborov na školský rok 2020/21

Udalosti a akcie

Žiadne udalosti
Žiadne udalosti

Krátke správy

Enersol SK 2020
Enersol SK 2020
Napísané: apríl 15, 2020 Návštevy: 91

Enersol SK 2020

Žiaci našej školy dňa 6.4.2020 natočili súťažne videá do celoslovenského kola ENERSOL SK 2020. Súťaž je zameraná na problematiku alternatívnych zdrojov energie, úspory energie, obnoviteľných zdrojov. Žiak Matta Martin s projektom „Optimalizácia...
Deň učiteľov
Deň učiteľov
Napísané: marec 30, 2020 Návštevy: 140

Deň učiteľov

Milé kolegyne, vážení kolegovia! Posledná dekáda mesiaca marca patrí nám všetkým, vtedy slávime náš sviatok Deň učiteľov, a preto mi dovoľte, aby som Vám vyjadril uznanie i úctu za to, že v rámci svojej zodpovednej práce si zachovávate aj v tejto...
Technická myšlienka roka 2020
Technická myšlienka roka 2020
Napísané: február 16, 2020 Návštevy: 300

Technická myšlienka roka 2020

V septembri 2019 bol vyhlásený 12. ročník celoslovenskej súťaže Technická myšlienka roka 2020, ktorá je organizovaná Fakultou elektrotechniky a informačných technológii Žilinskej univerzity v spolupráci s priemyselnými partnermi ON Semiconductor Slovakia,...
Erasmus pri Novom Jičíne
Erasmus pri Novom Jičíne
Napísané: február 12, 2020 Návštevy: 341

Erasmus pri Novom Jičíne

Žiaci našej školy sa v rámci projektu Erasmus v termíne od 09.02.2020 do 27.02.2020 zúčastnia stáže vo firme VOP CZ, š.p. v Šenove pri Novom Jičíne.
Získaj grant z 18 000€ fondu pre rozbehnutie tvojho startupu
Získaj grant z 18 000€ fondu pre rozbehnutie tvojho startupu
Napísané: január 30, 2020 Návštevy: 185

Získaj grant z 18 000€ fondu pre rozbehnutie tvojho startupu

Už dlhšie premýšľaš ako premeníš svoj super biznis nápad na skutočnosť? Nepremrhaj svoju šancu na splnenie si svojho podnikateľského sna. Ak máš super ideu, ale nemáš jasný plán ako zámer premeniť na skutočné podnikanie, my ti s tým radi pomôžeme! Prihlás...
Tvoríme učebné zdroje pre spotrebiteľské vzdelávanie
Tvoríme učebné zdroje pre spotrebiteľské vzdelávanie
Napísané: január 09, 2020 Návštevy: 196

Tvoríme učebné zdroje pre spotrebiteľské vzdelávanie

Na doplnenie školských vzdelávacích programov a motiváciu pre žiakov Na konci  kalendárneho roka  2019 získali učitelia základných a stredných škôl prístup k unikátnemu súboru vyučovacích hodín s názvom  Tvoríme učebné zdroje pre spotrebiteľské...

Partneri a sponzori

Andritz logo bukoza logo delcasting snina logo
jevrost logo marber logo HAGARD-HAL logo
TESCO logo chemstroj logo
RMR Slovensko logo
uez logo
VSD INNOGY logo consumer classroom VSD INNOGY logo