MATURITNÁ SKÚŠKA 2022

Riadny termín externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky (EČ a PFIČ MS) v školskom roku 2021/2022 sa uskutoční v dňoch 

  • 15. marec 2022 (utorok) – slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra
  • 16. marec 2022 (streda) – anglický, francúzsky, nemecký, ruský, španielsky, taliansky jazyk
  • 17. marec 2022 (štvrtok) – matematika

Náhradný termín EČ a PFIČ MS sa uskutoční 5. až 8. apríla 2022. 

Opravný termín EČ a PFIČ MS určí MŠVVaŠ SR. Predbežný termín je 3. až 8. septembra 2022.

Organizáciu maturitnej skúšky upravujezákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláška č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov. EČ MS a PFIČ MS zabezpečuje NÚCEM.


Bližšie informácie:

MATURITA 2022 - Informácie o maturite pre SOŠ a konzervatóriá s vyučovacím jazykom slovenským

MATURITA 2022 - Špecifikácia testov EČ a PFIČ MS - vyučovací jazyk (SJL, MJL, UJL)

MATURITA 2022 - Špecifikácia testov EČ a PFIČ MS - cudzí jazyk (B1)

MATURITA 2022 - Špecifikácia testov EČ a PFIČ MS - cudzí jazyk (B2)

MATURITA 2022 - Špecifikácia testu EČ MS - MAT

Kam po škole