Kam po škole

Maturita

Maturita - súbory na stiahnutie
Maturitná skúška 2019

Organizáciu maturitnej skúšky (MS) v školskom roku 2018/2019 upravuje zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 72 – § 93) a vyhláška č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov.

V školskom roku 2018/2019 sa na maturitnú skúšku prihlásilo 100 maturantov.

Riadny termín maturitnej skúšky

Riadny termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční v školskom roku 2018/2019 v predmetoch:

  • 12. marca 2019 (utorok) – v predmetoch slovenský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a slovenská literatúra,
  • 13. marca 2019 (streda) – v predmetoch anglický jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk, francúzsky jazyk, španielsky jazyk, taliansky jazyk,
  • 14. marca 2019 (štvrtok) – v predmete matematika,
  • 15. marca 2019 (piatok) – v predmetoch maďarský jazyk a literatúra, ukrajinský jazyk a literatúra.

Príslušné OŠ OÚ určia termíny internej časti MS okrem písomnej formy jednotlivým stredným školám v ich územnej pôsobnosti v čase od 20. mája 2019 do 7. júna 2019.

Náhradný termín maturitnej skúšky

Náhradný termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční v školskom roku 2018/2019 v termíne 09. – 12. apríla 2019. Dni konania náhradného termínu pre jednotlivé predmety stanoví Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (ďalej len „NÚCEM“) na základe počtu prihlásených žiakov a zverejní ich najneskôr 26. marca 2019.

Opravné termíny maturitnej skúšky

Opravný termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky pre školský rok 2018/2019 sa uskutoční v termíne 3. – 6. septembra 2019.

Predmety MS

Žiak strednej odbornej školy s vyučovacím jazykom slovenským koná MS zo štyroch predmetov:

  1. slovenský jazyk a literatúra
  2. povinný predmet zo skupiny cudzích jazykov
  3. teoretická časť odbornej zložky
  4. praktická časť odbornej zložky.

Dobrovoľný predmet

Žiak môže dobrovoľne konať MS aj z ďalších predmetov, ktoré sú súčasťou vzdelávacieho programu školy, v ktorých sa vzdelával. Vykonaním dobrovoľnej MS sa rozumie aj absolvovanie len externej časti MS, internej časti MS, jednej z foriem internej časti MS alebo ich kombinácie. V riadnom skúšobnom období môže žiak vykonať dobrovoľnú skúšku najviac z dvoch predmetov.

Cudzí jazyk

Externú časť MS a písomnú formu internej časti MS vykoná žiak len z jedného cudzieho jazyka. Žiak strednej odbornej školy vykoná MS z povinného predmetu zo skupiny cudzích jazykov na úrovni B1 alebo B2, pričom vykoná všetky časti MS. Žiak si zvolí úroveň B1 alebo B2 pri prihlasovaní na MS. Ak chce žiak maturovať z ďalšieho cudzieho jazyka, môže si ho vybrať ako dobrovoľný predmet, pričom vykoná iba ÚFIČ MS na úrovni B1 alebo B2 podľa vlastného výberu.

Časti MS jednotlivých predmetov

Externá časť (EČ MS) je písomný test zadávaný Národným ústavom certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) a vykonáva sa z predmetu slovenský jazyk a literatúra, povinného predmetu zo skupiny cudzích jazykov a z matematiky v rovnakom čase na celom území Slovenskej republiky. EČ MS nie je verejná.

Interná časť (IČ MS): písomná forma (PFIČ), ústna forma (ÚFIČ), praktická realizácia a predvedenie komplexnej úlohy alebo umeleckého výkonu, obhajoba komplexnej odbornej práce, projektu alebo úspešnej súťažnej práce, realizácia a obhajoba experimentu alebo kombinácia týchto foriem.

Písomná forma internej časti (PFIČ MS) tvorí súbor tém alebo zadaní, ktorý zadáva NÚCEM. Vyhodnocuje sa priamo v škole. Vykonáva sa z predmetu slovenský jazyk a literatúra a povinného predmetu zo skupiny cudzích jazykov v rovnakom čase na celom území Slovenskej republiky, v ten istý deň ako EČ MS z daného predmetu. PFIČ MS nie je verejná.

Ústna forma internej časti (ÚFIČ MS) je ústna odpoveď pred predmetovou maturitnou komisiou. Súčasťou IČ MS je aj teoretická časť odbornej zložky a praktická časť odbornej zložky.

EČ a PFIČ MS zo SJL

EČ MS zo slovenského jazyka a literatúry je centrálne zadaný písomný test obsahujúci osem ukážok. Ku každej ukážke sa viaže päť úloh s výberom odpovede zo štyroch možností a tri úlohy s krátkou odpoveďou. Čas na vypracovanie úloh testu je 100 minút.

Po prestávke nasleduje PFIČ MS. K nej je pripravený súbor štyroch tém. Žiak si vyberie jednu tému a k nej určenú žánrovú formu. Čas na vypracovanie je 150 minút. Žiak môže počas PFIČ MS používať určenú literatúru (pravidlá pravopisu a slovníky), ktorá bude pripravená v učebni.

EČ a PFIČ MS z CUJ

EČ MS zo skupiny cudzích jazykov je centrálne zadaný písomný test, ktorý overuje komunikačné kompetencie v častiach počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením a použitie gramatiky a lexiky. Čas na vypracovanie 36 úloh s výberom odpovede a 24 úloh s krátkou odpoveďou na úrovni B1 je 100 minút, čas na vypracovanie 46 úloh s výberom odpovede a 34 úloh s krátkou odpoveďou na úrovni B2 je 120 minút.

Po prestávke nasleduje PFIČ MS, ku ktorej je centrálne pripravené zadanie so štruktúrovaným obsahom v určenej žánrovej forme, preložené do každého cudzieho jazyka, ktoré vypracujú všetci žiaci. Čas na vypracovanie je 60 minút.

EČ z MAT

EČ MS z matematiky je centrálne zadaný písomný test obsahujúci 30 úloh. Z nich prvých 20 sú úlohy s krátkou odpoveďou, posledných 10 sú úlohy s výberom odpovede z piatich ponúkaných možností. Čas na vypracovanie úloh testu je 150 minút. Počas EČ MS z matematiky žiak môže používať iba prehľad vzťahov na poslednom liste testu a kalkulačku, ktorá nie je súčasťou mobilného telefónu. Nesmie používať kalkulačku s funkciami Graph, Graphic, Calc, Solve, programovateľnú kalkulačku a kalkulačku s grafickým displejom.

Ústna forma internej časti MS

Na ÚFIČ MS si žiak z každého predmetu (okrem teoretickej a praktickej časti odbornej zložky) žrebuje jedno zo schválených maturitných zadaní. Maturitné zadania pripravuje príslušná predmetová komisia školy. Schvaľuje ich riaditeľ školy na základe odporučenia predsedu predmetovej komisie školy do 31. marca príslušného školského roka a následne aj predseda príslušnej predmetovej maturitnej komisie do 30. apríla školského roka.

Minimálny počet zadaní v jednom predmete je 30, pričom každé zadanie sa použije iba jedenkrát v danom dni. Zadania vychádzajú z cieľových požiadaviek na vedomosti a zručnosti maturanta z príslušného predmetu a ich obsah zohľadňuje aj predpísaný čas určený na trvanie skúšky a jej prípravu. Maturitné zadanie obsahuje dve alebo tri samostatné úlohy, ktoré sú podľa možností a charakteru predmetu z viacerých tematických okruhov. Maturitné zadania sa nezverejňujú!

Žiak má 20 minút na prípravu svojej odpovede a následne 20 minút na odpoveď. V nej prostredníctvom monológu alebo dialógom s členmi maturitnej komisie žiak prezentuje svoje vedomosti a zručnosti. Obsah a charakteristika ÚFIČ MS z jednotlivých predmetov je uvedená v prílohe vyhlášky č. 318/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov, III. časť Podrobnosti o spôsobe konania a obsahu ústnej formy internej časti maturitnej skúšky.

V jeden deň môže žiak vykonať ÚFIČ MS (okrem praktickej časti odbornej zložky) najviac z troch predmetov. ÚFIČ MS zo všetkých predmetov (okrem praktickej časti odbornej zložky) žiak vykoná v priebehu najviac piatich pracovných dní. ÚFIČ MS je verejná. Žiak si na každú časť MS prinesie občiansky preukaz alebo iný doklad totožnosti a vypne mobilný telefón.

ÚFIČ MS TČOZ

Na ÚFIČ MS teoretickej časti odbornej zložky si žiak žrebuje jednu z 25 schválených tém. Maturitné témy sa nezverejňujú! Žiak má 30 minút na prípravu svojej odpovede a následne 30 minút na odpoveď. Počas odpovede sa hodnotí porozumenie téme, používanie odbornej terminológie, samostatnosť prejavu, schopnosť aplikácie, správnosť a vecnosť odpovede. Obsah a charakteristika ÚFIČ MS z predmetu teoretická časť odbornej zložky je uvedená v prílohe vyhlášky č. 318/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov, IV. časť Podrobnosti o spôsobe konania a obsahu teoretickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky a praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky, oddiel Teoretická časť odbornej zložky.

ÚFIČ MS PČOZ

Na praktickú časť odbornej zložky sa určí podľa náročnosti a špecifík odboru 1 až 15 tém, ktoré zahŕňajú charakteristické činnosti, na ktorých výkon sa žiaci pripravujú. Témy sa nezverejňujú! Formu praktickej časti odbornej zložky určí riaditeľ školy na návrh predsedu predmetovej komisie. Môže to byť praktická realizácia a predvedenie komplexnej úlohy, obhajoba vlastného projektu, realizácia a obhajoba experimentu, obhajoba úspešnej súťažnej práce, predvedenie umeleckého výkonu.

Praktická časť odbornej zložky (príprava a realizácia) trvá podľa povahy študijného odboru najviac 24 hodín (v študijnom odbore zubný technik, ortopedický technik najviac 33 hodín), v jednom dni najviac 8 hodín. Žiak na nej môže používať pomôcky uvedené v zadaní témy práce. Obsah a charakteristika IČ MS z predmetu praktická časť odbornej zložky je uvedená v prílohe vyhlášky č. 318/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov, IV. časť Podrobnosti o spôsobe konania a obsahu teoretickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky a praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky, oddiel Praktická časť odbornej zložky.

Dátumy maturitných skúšok

Žiadne udalosti