V priebehu mesiacov september a október 2016 absolvovalo 36 žiakov zo študijných odborov: elektrotechnika, pracovník marketingutechnické lýceum dvojtýždňovú pracovnú stáž vo firme ENERGOROZVODY, s.r.o. v meste Javorník v Českej republike. Firma ENERGOROZVODY, s.r.o. je zmluvným partnerom skupiny ČEZ a zaoberá sa projektovaním, realizáciou a údržbou verejného osvetlenia, a tiež spracovaním a dodávkou projektovej dokumentácie k stavbám.

Študenti z odboru elektrotechnika praxovali na pracoviskách v rámci montáže elektrických inštalácií v novostavbách, montáže elektrických káblových prípojok, montáže rozvádzačovLED svietidiel. Žiaci boli rozdelení na pracoviská, niekedy aj dosť vzdialené od sídla firmy. Firma totiž svojou aktivitou pokrýva takmer všetky okolité okresy. Žiaci z odborov pracovník marketingu a technické lýceum vykonávali prax v kanceláriách administratívy firmy, a tiež v projekčnej kancelárii, kde sa oboznamovali s postupom návrhu a realizácie projektovej dokumentácie, obsluhou používaného softvéru a analýzou projektov.

Prax nadväzovala na teoretické vedomosti, ktoré žiaci nadobudli v domácej krajine. Pod odborným vedením svojich tútorov žiaci prenášali svoje teoretické vedomosti do praxe. Každodennou komunikáciou v češtine si zdokonalili svoje jazykové znalosti. Všetci žiaci mali v rámci pracovnej stáže zabezpečené ubytovanie, stravu, dopravu i poistenie. Sprevádzajúce osoby (Ing. A. Biľová, Ing. R. Juhás, Ing. M. Krupa, Ing. J. Žinčák) im zároveň vykonávali aj monitoring.

V rámci voľného času účastníci stáže navštívili kultúrne a historické pamiatky Jeseníkov. Tento región je považovaný za jeden z najkrajších a turisticky najpríťažlivejších v Českej republike. Žiaci sa zúčastnili exkurzie v prečerpávacej elektrárni Dlouhé Stráně. Oboznámili sa s výrobou papiera v jedinej ručnej papierni v Čechách. Absolvovali turistické vychádzky v okolí Javorníka. Navštívili vyhliadkovú rozhliadňu na Boruvkovej hore, objavovali tajné chodby v jaskyni na Pomezí a obdivovali Nýzerské vodopády v okolí Jesenníka.

Odborná stáž splnila svoj účel. Žiaci získali nové skúsenosti, nadobudli nové vedomosti a zručnosti, spoznali nové praktiky, rozšírili svoje jazykové danosti, oboznámili sa s organizáciou a riadením prosperujúcej firmy zameranej na ich odbory v inej krajine.

Za úspešné absolvovanie odbornej stáže získali CERTIFIKÁT O ABSOLVOVANÍ PRAXEEUROPASS MOBILITY, ktorý zlepšuje transparentnosť kvalifikácií a mobilitu študentov a pracovníkov na európskom pracovnom trhu.

Dvojtýždňový pobyt uplynul veľmi rýchlo a na jeho konci si žiaci odnášali domov nielen znalosti z práce v úspešne sa rozvíjajúcej elektrotechnickej firme, ale aj veľa príjemných spomienok na krásne strávený čas v pre nás stále tak blízkej krajine.

Erasmus plus logo
sost logo

Fotogaléria z akcie

1. turnus

2. turnus