Harmonogram prijímacieho konania na školský rok 2024/2025

Prijímacia skúška sa uskutoční dňa 2. mája 2024 (štvrtok) – 1. termín a  dňa 6. mája 2024 (pondelok) – 2. termín v priestoroch SOŠ technickej v Humennom.

Program:

 • prezentácia uchádzačov a organizačné pokyny 08.00 – 8.15 hod.
 • test z matematiky 8.30 – 9.30 hod.
 • prestávka (žiaci sú v triede) 9.30 – 9.45 hod.
 • test zo slovenského jazyka a literatúry 9.50 – 10.50 hod.

Riaditeľ strednej školy zverejní zoznam uchádzačov na výveske školy a na webovom sídle školy podľa výsledkov prijímacieho konania 17. mája 2024 (piatok).

Informácia o prijatí vo zverejnenom zozname (výsledky prijímacieho konania) sa považuje za rozhodnutie o prijatí s dátumom doručenia 17. máj 2024.

Zákonný zástupca neplnoletého žiaka písomne potvrdí strednej škole prijatie na vzdelávanie v termíne do 22.5.2024 (streda do 23:59 hod.).

 

Ing. Róbert Juhás

riaditeľ školy

Základné informácie o prijímacích skúškach

 1. Prijímacie konanie pre školský rok 2024/25 v SOŠT v Humennom sa bude konať v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 2. Prijímacie skúšky pre školský rok 2024/25 sa uskutočnia:
  • termín: 2. mája 2024 (štvrtok)
  • termín: 6. mája 2024 (pondelok)
 3. Profilovými predmetmi na prijímacích skúškach budú slovenský jazyk a literatúramatematika.
 4. Do tried prvého ročníka pre školský rok 2024/25 možno prijať:
Študijný odborPočet žiakov
2413 K mechanik strojov a zariadení 12
2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení 18
2697 K mechanik elektrotechnik 30
2860 K chemik operátor 8
3447 K grafik digitálnych médií 16
Spolu: 84
 1. Do prvého ročníka študijného odboru SOŠ technickej (vzdelávací program úplného stredného odborného vzdelania) môže byť prijatý uchádzač, ktorý získal nižšie stredné vzdelanie (úspešne ukončil deviaty ročník základnej školy) a splnil podmienky prijímacieho konania.

Informácie o prijímacích skúškach na školský rok 2024/25 a 2025/2026

Kontakt

Stredná odborná škola technická Humenné
Družstevná 1474/19
066 01 Humenné

CUBS Kontaktne udaje

Telefón

Riaditeľ:
0905 335 223
Zástupca OP:
0911 191 230
Zástupca VP:
0948 840 510
Sekretariát:
0948 174 742
Vrátnica:
0911 083 685

Email

Škola:
Riaditeľ:
Zástupca OP a VP:
Výchovný poradca: