Základné údaje projektu:

Názov projektu: Projektová príprava pre zabezpečenie zlepšenia vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ technickej, Družstevná 1474/19, Humenné

Kód projektu:  302071BVY6

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja

Prioritná os: 7. REACT - EÚ

Konkrétny cieľ: 7.6 Predprojektová príprava

Prijímateľ: Stredná odborná škola technická

Miesto realizácie projektu: Mesto Humenné, Okres Humenné, Prešovský samosprávny kraj, Slovensko

Celkové oprávnené výdavky projektu: 12 444 €

Maximálna výška nenávratného finančného príspevku: 11 821,80 €

Začiatok projektu: 01/2022

Ukončenie projektu: 06/2022

Stručný popis projektu:

Projekt, pre ktorý sa vypracováva projektová dokumentácia, je súčasťou iniciatívy Catching-up Regions.

 Začiatok formulára

Predkladaný projekt „Projektová príprava pre zabezpečenie zlepšenia vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ technickej, Družstevná 1474/19, Humenné“ je prvou a nevyhnutnou fázou plánovanej investície navrhnutej v rámci komponentu „Zvyšovanie kvality a efektívnosti stredného školstva v PSK“ v  CuRI III pre danú školu.

Cieľom projektu je zabezpečiť hladkú realizáciu projektového zámeru pre danú školu v programovom období 2021-2027, a to vďaka vypracovaniu aktuálnej a kompletnej projektovej dokumentácie autorizovanou osobou v súlade s aktuálnymi predpismi upravujúcimi územný rozvoj a stavebný poriadok.

Cieľovou skupinou projektu sú žiaci strednej odbornej školy, v prospech ktorých sa bude realizovať nadväzujúci projekt Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ technická, Družstevná 1474/19, Humenné, ktorého sa projektová príprava týka, ktorý svojim obsahom a plánovanými aktivitami prispieva k plneniu globálneho cieľa IROP, ktorým je: prispieť k zlepšeniu kvality života a zabezpečiť udržateľné poskytovanie verejných služieb s dopadom na vyvážený a udržateľný územný rozvoj, hospodársku, územnú a sociálnu súdržnosť regiónov, miest a obcí.

V rámci projektu bude realizovaná nasledovná aktivita:

Aktivita 1: Obstaranie realizačného projektu stavby vypracovaného autorizovanou osobou (typ akt. F)

Výsledkom projektu bude obstaraná projektová dokumentácia.

Spodná časť formulára

Zriaďovateľom Strednej odbornej školy technickej, Družstevná 1474/19, Humenné je Prešovský samosprávny kraj.

loga


Ilustračný obrázok:https://www.wrike.com/blog/how-to-build-use-project-plan-templates/