EU Vzdelavanie logo

Stredná odborná škola technická v Humennom  bola úspešná v rámci výzvy na predkladanie projektov pre operačný program VZDELÁVANIE.

Druh projektu:
Dopytovo orientovaný projekt
Prioritná os:
1. Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
Opatrenie:
1.1  Premena tradičnej školy na modernú

Strednej odbornej škole technickej v Humennom bol schválený nenávratný finančný príspevok z Európskeho sociálneho fondu a štátneho rozpočtu na projekt s názvom „Modernizácia odbornej prípravy za účelom uplatnenia vedomostí a zručností pre súčasný trh práce“, kód projektu ITMS: 26110130612.

Realizácia projektu:
apríl 2014 – december 2015
Financovanie projektu:
85% podiel EÚ, 10% podiel štátny rozpočet a 5% spolufinancovanie (Prešovský samosprávny kraj a SOŠT v Humennom)

Strategickým cieľom projektu je uskutočniť obsahovú prestavbu vzdelávania na SOŠT v Humennom s využitím inovovaných foriem a metód výučby. Naplnenie tohto cieľa umožňujú špecifické ciele projektu:

  1. Skvalitniť učebné materiály a inovovať obsah a metódy vzdelávania – v rámci tohto cieľa pre jednotlivé všeobecné a odborné predmety sú vytvárané inovované tlačené a elektronické učebné materiály, ktoré podporujú názornosť a predstavivosť študentov, umožnia ľahšie osvojenie si učiva a nahradia klasické vyučovacie metódy. Do projektu sa zapojilo 14 pedagogických zamestnancov, ktorí na svoje predmety vytvorili spolu 254 didaktických prostriedkov, a to: učebné texty, metodické príručky a elektronické učebné materiály. Novovytvorené učebné materiály implementujú na konkrétnych vyučovacích hodinách. Keďže realizácia projektu bola predĺžená až do decembra 2015 vytvorené učebné materiály budú môcť pedagogickí zamestnanci implementovať na väčšom počte žiakov (ďalší žiaci v novom školskom roku).
  2. Podporiť odborný a osobnostný rozvoj pedagogických zamestnancov – zámerom aktivity je rozšíriť kompetencie a zručností učiteľov (nielen) vybraných predmetov tak, aby boli schopní samostatne pracovať s modernou didaktickou technikou, pracovať s vybraným softvérom v praxi, využívať učebné pomôcky vytvorené v rámci projektu, samostatne a aktívne ich vytvárať. Tvorba a zavádzanie inovatívnych metód sa nezaobíde bez ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov. Pedagogickí zamestnanci absolvovali sériu školení, kde získali množstvo zručností a schopností, ktoré následne odovzdávajú žiakom školy.

V rámci tejto aktivity bolo vyškolených 38 pedagogických zamestnancov v rámci 11 vzdelávacích programov. Pedagogickí zamestnanci po absolvovaní školenia získali osvedčenia alebo certifikáty v celkovom počte 92.

Aby sme zabezpečili strategický cieľ a špecifické ciele projektu, bolo potrebné obstarať potrebné technické vybavenie a pomôcky do odborných učební. V rámci projektu bolo zakúpených 35 ks počítačových zostáv, 6 ks prenosných interaktívnych systémov, 17 ks grafických tabletov, 5 ks vizualizérov, 2 videokamery, 6 ks keramických tabúľ, 3 ks multifunkčné zariadenia, 16 ks meracích prístrojov do učebne elektrického merania a materiál potrebný na inštaláciu techniky. Okrem hmotného majetku sme zakúpili aj kvalitné softvér pre yučovanie strojárskych predmetov a softvér na úpravu videa.

Okrem potrebného technického vybavenia pedagogickí zamestnanci získali veľké množstvo kvalitnej odbornej literatúry v hodnote 4500€.

Realizáciou projektu prispejeme k rozvoju informačnej spoločnosti, a to prostredníctvom zavádzania informačných technológií do vyučovacieho procesu cez elektronické učebné materiály, multimédiá, interaktívnu tabuľu a s ňou spojené interaktívne cvičenia a testy a pod.

Po ukončení projektu bude mať škola na základe realizovaných aktivít potenciál pokračovať v modernizácií ďalších vyučovacích predmetov a podporiť tak získavanie a rozvoj kľúčových kompetencií žiakov v ďalších oblastiach, s cieľom pripraviť komplexnú osobnosť pre trh práce s eoretickými znalosťami i praktickými zručnosťami.

Výstupy z realizovaného projektu budú zakomponované do školských vzdelávacích programov v piatich študijných odboroch. Zabezpečí sa tak trvalá udržateľnosť a dlhodobá efektivita vytýčených cieľov projektu.