Štatút Žiackej školskej rady

PREAMBULA

V zmysle ustanovenia §26 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa vydáva tento štatút žiackej rady.

Článok I.

Základné ustanovenie

 1. Názov: Žiacka školská rada pri Strednej odbornej škole technickej v Humennom
 2. Adresa: Družstevná 1737, 066 01 Humenné

Článok II.

Pôsobnosť a poslanie žiackej školskej rady

 1. Žiacka školská rada je ustanovená podľa §26 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 2. Žiacka školská rada je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý sa vyjadruje k otázkam výchovy a vzdelávania.

Článok III.

Činnosť žiackej školskej rady

 1. Žiacka školská rada sa vyjadruje ku všetkým závažným skutočnostiam, ktoré sa vzťahujú k práci v škole, vyjadruje sa k návrhom a opatreniam školy v oblasti výchovy a vzdelávania a podáva návrhy na mimoškolské činnosti a podujatia, ktoré zároveň organizuje.
 2. Žiacka školská rada rieši problémy a sťažnosti žiakov s vedením školy. Zastupuje žiakov vo vzťahu k riaditeľovi a k vedeniu školy, predkladá im svoje stanoviská a návrhy, zastupuje žiakov aj navonok.
 3. Žiacka školská rada prijíma, konzultuje a iniciuje návrhy na zveľaďovanie priestorov školy.
 4. Žiacka školská rada iniciuje záujmovú činnosť.
 5. Žiacka školská rada sa podieľa na tvorbe a dodržiavaní školského poriadku.
 6. Žiacka školská rada volí a odvoláva zástupcov žiakov do rady školy.
 7. Žiacka školská rada je schopná uznášať sa, ak je na jej zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov. Na jej platné uznesenie je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov žiackej rady. Na platné uznesenie žiackej rady vo veci voľby a odvolania zástupcov žiakov do rady školy je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov.

Článok IV.

Zloženie žiackej školskej rady a spôsob voľby jej členov.

 1. Žiacka školská rada má 5 až 11 členov.
 2. Členmi žiackej školskej rady sú zastupovaní všetci žiaci školy.
 3. V každej triede sa zvolí jeden zástupca tajným hlasovaním.
 4. Zo zástupcov tried sa v celoškolských voľbách tajným hlasovaním zvolí určený počet členov žiackej školskej rady.
 5. Členovia žiackej školskej rady si spomedzi seba zvolia predsedu a podpredsedu tajným hlasovaním.
 6. Z každej voľby sa robí zápisnica.
 7. Predsedom žiackej školskej rady sa stáva žiak, ktorý v tajnom hlasovaní získa najväčší počet hlasov a zároveň sa stáva členom rady školy.
 8. Ak zanikne členstvo v žiackej školskej rade napríklad ukončením štúdia alebo odvolaním, členmi žiackej školskej rady sa stanú žiaci, podľa počtu získaných hlasov vo voľbách do žiackej školskej rady.

Článok V.

Práva a povinnosti člena žiackej školskej rady

 1. Člen má právo:
  1. voliť a byť volený
  2. navrhovať kandidátov na funkciu predsedu žiackej školskej rady
  3. byť informovaný o všetkých skutočnostiach, ktoré sú predmetom rokovania žiackej školskej rady a slobodne sa k nim vyjadrovať
  4. hlasovať ku všetkým uzneseniam žiackej školskej rady
  5. predkladať na rokovanie žiackej školskej rady vlastné námety, prípadne materiály
 2. Člen žiackej školskej rady je povinný sa zúčastňovať na jej zasadnutí. Neospravedlnená neúčasť na troch po sebe nasledujúcich zasadnutiach sa hodnotí ako nezáujem o výkon funkcie a neplnenie povinností člena žiackej školskej rady podľa tohto štatútu.
 3. Člen žiackej školskej rady je povinný zabezpečiť ochranu osobných údajov chránených všeobecne záväznými právnymi predpismi.
 4. Z každého zasadnutia žiackej rady sa vyhotoví zápisnica a priloží sa k nej prezenčná listina účastníkov zasadnutia.

Článok VI.

Povinnosti predsedu žiackej školskej rady

 1. Predseda žiackej školskej rady je štatutárnym orgánom, ktorý riadi činnosť žiackej školskej rady a koná v jej mene.
 2. Predseda žiackej školskej rady zvoláva, pripravuje a riadi zasadnutia žiackej školskej rady
 3. V prípade, že predseda ŽŠR nie je prítomný na zasadnutí, zastupuje ho podpredseda, ktorý preberá v danej situácii aj jeho práva.

Článok VII.

Postavenie koordinátora žiackej školskej rady

 1. Činnosť žiackej školskej rady môže koordinovať člen pedagogického zboru, ktorého určí riaditeľ školy.
 2. Koordinátor žiackej školskej rady nie je členom ŽŠR, zúčastňuje sa na jej zasadnutiach, ale nemá hlasovacie právo. Jeho úlohou je usmerňovať činnosť žiackej školskej rady, nie riadiť ju.
 3. Koordinátor žiackej školskej rady nezastupuje predsedu žiackej školskej rady

Článok VIII.

Hospodárenie žiackej školskej rady

 1. Žiacka školská rada zabezpečuje svoju činnosť z prostriedkov rozpočtu školy na tento účel určenými v súlade s osobitými predpismi.
 2. Žiacka školská rada nemá vlastný majetok.
 3. Žiacka školská rada hospodári podľa schváleného rozpočtu na príslušný kalendárny rok.
 4. Návrh rozpočtu predkladá na schválenie rade školy jej predseda najneskôr jeden mesiac pred začiatkom kalendárneho roka, na ktorý sa rozpočet zostavuje

Článok IX.

Záverečné ustanovenia

 1. Na poslednom zasadnutí žiackej školskej rady môžu jej členovia:
  1. zmeniť niektoré ustanovenia štatútu
  2. určiť počet členov žiackej školskej rady na nasledujúci rok
  3. pripraviť nový štatút žiackej školskej rady

Článok X.

Žiacka školská rada zasadá v určený deň v prvý týždeň v mesiaci, ak nie je stanovené inak.

Článok XI.

Tento štatút bol prerokovaný a schválený na zasadnutí žiackej školskej rady dňa 29. septembra 2017 a od toho dňa nadobúda účinnosť.

Ing. Stanislav Onderišin - riaditeľ školy
Mgr. Lucia Alexovičová - koordinátor ŽŠR
Mária Šnelcerová - predsedníčka ŽŠR

Kontakt

Stredná odborná škola technická Humenné
Družstevná 1474/19
066 01 Humenné

CUBS Kontaktne udaje

Telefón

Riaditeľ:
0905 335 223
Zástupca OP:
0911 191 230
Zástupca VP:
0948 840 510
Sekretariát:
0948 174 742
Vrátnica:
0911 083 685

Email

Škola:
Riaditeľ:
Zástupca OP a VP:
Výchovný poradca: