Praktické ukážky poskytovania prvej pomoci boli realizované v spolupráci s ÚzS SČK Humenné. V rámci kurzu sa žiaci zúčastnili besedy so zamestnancami polície a Mestskej polície v Humennom, ktorá bola zameraná na trestnoprávnu zodpovednosť. Žiaci získali informácie aj z oblasti civilnej ochrany a tiež o tom, ako sa zachovať v mimoriadnych situáciách. Odbornú prednášku na tému „Civilná ochrana, mimoriadne udalosti“ žiakom predniesli pracovníci Okresného úradu v Humennom, odbor krízového riadenia. Žiaci sa zúčastnili aj exkurzie v priestoroch Hasičského a záchranného zboru v Humennom, kde si mohli pozrieť hasičské vybavenie, podrobnejšie sa oboznámiť s prácou hasičov a dozvedeli sa aj ako reagovať v prípade požiaru. Súčasťou kurzu bola aj turistická vychádzka, na ktorej boli žiaci oboznámení so zásadami pohybu a pobytu v prírode.

Veríme, že žiaci prežili príjemné 3 dni vyplnené praktickými ukážkami a získané vedomosti uplatnia aj v ďalšom živote.

Fotografie z akcie