Našu školu reprezentovali dvaja maturanti: v kategórii R – Ručné obrábanie kovov Oliver Überlauer, žiak študijného odboru mechanik strojov a zariadení, a v kategórii C – Programovanie CNC strojov Lukáš Srok, študijný odbor programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení.

Po otvorení súťaže a úvodných pokynoch všetci súťažiaci absolvovali test z teoretickej časti. Potom sa presunuli na pracoviská podľa kategórií, kde prebiehala praktická časť súťaže. Úlohou Lukáša bolo vypracovať program na CNC stroj na súčiastku podľa výkresu a vypracovať technologický postup s popisom jednotlivých operácií. Oliverovou  úlohou bolo vyrobiť súčiastku podľa výkresu a vypracovať jednoduchý technologický postup, pričom mohli použiť základné operácie ručného spracovania kovov. Na vypracovanie zadania mali žiaci 3 hodiny, pričom museli dodržiavať zásady bezpečnosti pri práci.

V kategórii R sa Oliver Überlauer umiestnil na fantastickom 1. mieste a postúpil do celoštátneho kola, ktoré sa uskutoční v dňoch 18. – 21. marca 2024 v Spojenej škole, Školská 7, Banská Bystrica. Poďakovanie patrí aj vyučujúcemu Ing. Ladislavovi Kostolníkovi, ktorý Olivera aj Lukáša odborne pripravoval. Blahoželáme!