Veková skupina:

  • I. autori do 15 rokov
  • II. autori do 25 rokov
  • III. autori nad 25 rokov
  1. kategória: samostatné fotografie
  2. kategória: diptych (Diptychom sa rozumie dielo, ktoré pozostáva z dvoch fotografií umiestnených vedľa seba, pričom ich spojením sa podporuje zámer autora. Fotografie zvyčajne zdieľajú určitú estetiku, tému, formu alebo vytvárajú vzájomnú dynamiku)

Súťažné podmienky:

  1. 4 fotografie v kategórií samostatné fotografie,
  2. Formát 30 x 40 cm ( aj 30 x 45 cm) alebo 30 x 30 cm
  3. Každý autor je povinný čitateľne označiť svoje súťažné fotografie na rube identifikačným štítkom ( podľa prílohy ).
  4. Limit pre kategóriu diptych sú maximálne dve dvojice fotografií, teda maximálne 4 fotografie.

Zúčastnení a ich počet prihlásených prác:

Čopáková Alžbeta (III.B) - 2 práce – Samostatné fotografie a 2 práce - Diptych


Alžbeta_Čopáková_Poznám_1000_spôsobov_ako_nevyrobiť_žiarovku.__Thomas_Alva_Edison
Alžbeta Čopáková - Poznám 1000 spôsobov ako nevyrobiť žiarovku.
Alžbeta Čopáková Who is she
Alžbeta Čopáková - Who is she
Alžbeta Čopáková Záhada1
Alžbeta Čopáková - Záhada1
Alžbeta Čopáková Záhada2
Alžbeta Čopáková - Záhada2