Rozlúčka so štvrtákmi 2024
Výsledky súťaže KLOKAN 2024
Dňa 26. 3. 2024 sa konala medzinárodná matematická súťaž KLOKAN 2024. Súťažilo 8 žiakov v kategórii Junior a Kadet.
3D model domu, ktorý vytvoril Marek Smetanka | 3.B
Práca vytvorená ako projekt v rámci vyučovania predmetu počítačová grafika na odbore technické lýceum
Hilti stroje pre školy
Stredná odborná škola technická v Humennom opäť rozširuje svoje portfólio spolupráce o ďalšiu firmu, ktorou sa stala firma Hilti Slovakia spol. s r.o..
Krajské kolo súťaže Enersol SK
2. marca 2023 naša škola bola organizátorom krajského kola 13. ročníka súťaže žiakov stredných škôl ENERSOL-SK. Na pôde školy sme privítali aj súťažiacich zo Strednej odbornej školy technickej v Prešove.
Skvelé 4. miesto v celoštátnej súťaži
V dňoch 20. až 23. februára 2023 sa na SPŠ elektrotechnickej Hálova 16, 851 01 Bratislava a Strednej odbornej škole technickej, Vranovská 4, 851 02 Bratislava uskutočnil 23. ročník celoštátnej súťaže ZENIT v strojárstve.
Školské kolo SOČ
Dňa 28.02.2023 sa uskutočnilo školské kolo 45.ročníka súťaže SOČ.
3D model domu, ktorý vytvoril Marek Smetanka | 3.B
Práca vytvorená ako projekt v rámci vyučovania predmetu počítačová grafika na odbore technické lýceum
3D model domu, ktorý vytvoril Marek Smetanka | 3.B
Práca vytvorená ako projekt v rámci vyučovania predmetu počítačová grafika na odbore technické lýceum
3D model obývacej izby od Viktora Kríža
Pozrite si 3D grafické práce žiakov odboru grafik digitálnych médií v sekcii fotogaléria
3D model vesmírnej lode - Michal Čelovský
Pozrite si 3D grafické práce žiakov odboru grafik digitálnych médií v sekcii fotogaléria

Podporte nás 2% z dane

Aktuálne informácie

Vážení rodičia,
v prílohe sú zverejnené výsledky prijímacieho konania pre školský rok 2024/2025 v jednotlivých študijných odboroch. Umiestnenie vášho dieťaťa zistíte na základe kódu testu.

 

Riaditeľ Strednej odbornej školy technickej, Družstevná 1474/19, 066 01 Humenné

prijme do pracovného pomeru

2 učiteľov odborných chemických predmetov v odbore 2860 K chemik operátor

Pracovné podmienky:

 • pracovný pomer na dobu určitú od 09. 2024 do 31. 08. 2025 s možnosťou predĺženia pracovnej zmluvy,
 • úväzok 100% (22 hodín/týždeň).

Kvalifikačné predpoklady:

 • v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 173/2023 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov:
  • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v príslušnom študijnom odbore vrátane študijného programu uskutočňovaného v kombinácii príslušného študijného odboru s ďalším študijným odborom; 
  • doplňujúce pedagogické štúdium na získanie kvalifikačného predpokladu na výkon pracovnej činnosti v kategórii učiteľ podľa § 43 ods. 1 písm. a) zákona (možné doplniť aj po nástupe do zamestnania).

 Ďalšie požiadavky:

 • bezúhonnosť,
 • zdravotná spôsobilosť,
 • ovládanie štátneho jazyka,
 • spoľahlivosť, samostatnosť, komunikatívnosť, flexibilnosť,
 • prax v odbore vítaná.

Forma odmeňovania

 • v zmysle zákona NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • hrubá mzda od 1161,50 € + príplatky.

Požadované doklady:

Uchádzač k žiadosti predloží tieto požadované údaje:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym a emailovým kontaktom,
 • profesijný životopis,
 • doklady o vzdelaní, príp. praxi (vysvedčenie o štátnej záverečnej skúške, vysokoškolský diplom, dodatok k diplomu),
 • súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov,
 • potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti - platí len pre prijatých uchádzačov,
 • pre účely preukázania bezúhonnosti uchádzača o zamestnanie je požadovaný postup podľa § 15 Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Termín podania žiadosti:

 • Žiadosť s potrebnými dokladmi a označením „výberové konanie“ posielajte na adresu školy alebo emailom na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.v termíne do 24. 05. 2024.
 • Vybraní uchádzači budú pozvaní na osobný pohovor.
 • Vyhlasovateľ si  vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky.

 Adresa školy:

Stredná odborná škola technická

Družstevná 1474/19

066 01 Humenné

 Kontakt:

 • : +421 905 335 223
 • email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

VUC-loga.png

Zlepšenie stredného odborného školstva v Prešovskom samosprávnom kraji II

 

Základné údaje projektu:

Názov projektu: Zlepšenie stredného odborného školstva v Prešovskom samosprávnom kraji II

Kód projektu: 401402DWS6

Operačný program: Program Slovensko 2021 – 2027

Spolufinancovaný fondom: ESF+

Priorita: 4P2 Kvalitné a inkluzívne vzdelávanie

Prijímateľ: Prešovský samosprávny kraj

Miesto realizácie projektu: Prešovský kraj, Slovensko

Zapojené SOŠ v rámci 8 okresov:

 • SOŠ technická, Volgogradská 1, Prešov
 • SOŠ technická, Družstevná 1474/19, Humenné
 • SOŠ polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu, Bardejovská 715/18, Svidník
 • SOŠ technická, Levočská 40, Stará Ľubovňa
 • SOŠ technická, Kukučínova 483/12, Poprad
 • SOŠ gastronómie a služieb, Sídlisko duklianskych hrdinov 3, Prešov
 • SOŠ drevárska, Lúčna 1055, Vranov n. Topľou
 • SPŠ strojnícka, Duklianska 1, Prešov
 • SOŠ polytechnická J.A. Baťu, Štefánikova 39, Svit
 • SOŠ ekonomiky, hotelierstva a služieb J. Andraščíka, Pod Vinbargom 3, Bardejov

 Začiatok projektu: 01/2024

Ukončenie projektu: 12/2027

 Celkové oprávnené výdavky: 6 545 590,44 EUR

Maximálna výška NFP: 6 021 943,20 EUR

Cieľové skupiny:

 • deti, predovšetkým tie, ktoré navštevujú materské školy vrátane detí v núdzi, žiaci ZŠ a SŠ vrátane žiakov so ŠVVP v zmysle platnej legislatívy – žiaci stredných škôl
 • pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci v zmysle platnej legislatívy – PZ a OZ

 Hlavný cieľ projektu: 

 • Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania a prípravy prepojením vzdelávacieho systému s potrebami trhu práce a podporou inkluzívneho prostredia v školách

Špecifické ciele národného projektu:

 • Podpora odbornej infraštruktúry pre výmenu, prenos a distribúciu odborných vedomostí a skúsenosti v oblasti zvyšovania kvality odborného a praktického vzdelávania.
 • Zvyšovanie úrovne odborných spôsobilostí manažmentu škôl.
 • Zvyšovanie úrovne didaktických a iných profesionálnych zručností i kompetencií pedagogických zamestnancov škôl.
 • Inovácia kurikula a edukačného procesu.
 • Podpora inkluzívneho vzdelávania žiakov.
 • Profesionalizácia marketingu škôl.

 Popis projektu: 

Cieľom národného projektu je zvýšenie kvality odborného vzdelávania a prípravy prepojením vzdelávacieho systému s potrebami trhu práce, zapojením zamestnávateľov do tvorby a inovácie obsahu vzdelávania, rozvíjaním profesionálnych zručností a kompetencií pedagogických zamestnancov (PZ) a podporou inkluzívneho prostredia v školách. Napĺňa odporúčania Iniciatívy CuRI realizovanej v Prešovskom samosprávnom kraji, ktoré majú znížiť nesúlad medzi zručnosťami absolventov stredných škôl a požiadavkami trhu práce. Je synergickým doplnením investičných zámerov pre zlepšenie a modernizáciu infraštruktúry pre odborné vzdelávanie a prípravu vybraných stredných odborných škôl na území Prešovského samosprávneho kraja. Prostredníctvom činnosti regionálnej platformy v oblasti školských politík prepojenej s trhom práce, inovácií školských vzdelávacích programov a vzdelávania PZ sa zameriava na kvalitu odborného vzdelávania v PSK a zvýšenie uplatniteľnosti absolventov stredných škôl na trhu práce. Spolu s podporou marketingových aktivít stredných škôl na zvýšenie záujmu o odborné vzdelávanie a podporou inkluzívneho prostredia napĺňa ciele Programu Slovensko v oblasti kvalitného a inkluzívneho vzdelávania. Projekt rozvíja zručnosti a kompetencie žiakov stredných škôl vo väzbe na potreby zamestnávateľov, podporuje profesijný rast PZ, čím zvyšuje účinnosť vzdelávania na stredných odborných školách. Cieľovými skupinami projektu sú žiaci SŠ, pedagogickí a odborní zamestnanci podľa platnej legislatívy. Očakáva sa, že projekt celkovo podporí 300 zamestnaných osôb a 2 850 detí a mladých ľudí vo veku do 29 rokov, ktorí sú neaktívni. Zapojených bude 10 stredných odborných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK.

Hlavná aktivita a podaktivity v rámci projektu:

 • Zlepšenie a inovácia stredného odborného školstva na území PSK (prostredníctvom inovácie školských vzdelávacích programov, obsahov a metód vzdelávania, podpory činnosti regionálnej platformy v oblasti školských politík prepojenej s trhom práce a vzdelávania pedagogických zamestnancov) o Podpora činnosti Regionálnej platformy ako nástroja spolupráce so zamestnávateľmi na zlepšenie kvality odborného vzdelávania v PSK.
  • Vzdelávanie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov s dôrazom na realizáciu inovácií v odbornom vzdelávaní a zvyšovanie ich odborných a praktických kompetencií. o Inovácia školských vzdelávacích programov a materiálov zameraných na zvýšenie kompetencií potrebných pre prispôsobenie vzdelávania požiadavkám trhu práce a podpora zapájania zamestnávateľov do edukačného procesu.
  • Podpora inkluzívneho prostredia v zapojených školách. o Podpora marketingových aktivít na zvýšenie záujmu žiakov o odborné vzdelávanie. o Evalvácia aktivít NP.

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste 

Stredná odborná škola technická, Družstevná 1474/19, 06601 Humenné, zastúpená Ing. Róbertom Juhásom, riaditeľom školy  príjme zamestnanca do pracovného pomeru na pozíciu: Supervízor

Pracovné podmienky

 • pracovný pomer na dohodu o vykonaní práce, max. 350 hodín /kalendárny rok, predpokladané obdobie spolupráce do 31.10.2027
 • počet obsadzovaných miest: 1

Požadovaná kvalifikácia

Požadované vzdelanie

 • vysokoškolské vzdelanie min. II stupňa prednostne pedagogického alebo humanitného zamerania;
 • minimálne 3 ročná aktívna skúsenosť s mentoringom, tútoringom či kaučingom;
 • vítané predchádzajúce absolvovanie kurzu/ výcviku pre supervízorov

Požadovaná prax

 • minimálne 5 rokov praxe v inkluzívnom vzdelávaní dokladovaných na základe životopisu.

Náplň práce, zodpovednosť

 • poskytuje odbornú podporu pri zavádzaní mentoringu- tútoringu do prostredia školy,
 • pomáha vytvárať stratégie pri zavádzaní mentoringu na danej škole,
 • poskytuje supervíziu pedagogickým a odborným zamestnancom realizujúcim mentoring a tútoring v prostredí školy, poskytuje im konzultácie, usmerňuje ich, pripravuje odporúčania pre realizáciu aktivít v rámci mentoringu a tútoringu,
 • poskytuje spätnú väzbu členom mentoringového a podporného tímu, ktorá bude viesť k zvyšovaniu ich profesijných kompetencií,
 • komunikuje s garantmi a metodikmi NP, pripravuje odporúčania pre realizáciu vzdelávania a workshopov,
 • realizuje supervíziu vo vzťahu k záujmovým útvarom pre podporu individuálnych potrieb žiaka, realizuje evalváciu mentoringu a tútoringu v prostredí školy a priebežne navrhuje odporúčania pre efektívnu podporu realizácie aktivity,
 • pomáha skvalitňovať prácu s ľuďmi, hľadať nové efektívne prístupy, vnášať do práce s ľuďmi etické princípy,
 • zúčastňuje sa workshopov a programu mentoring a tútoring, podmienkou spolupráce je absolvovanie úvodného vzdelávania pre supervízorov, ktoré zabezpečuje PSK;
 • v prípade potreby spolupracuje pri nastavovaní mentoringových aktivít so zariadením poradenstva a prevencie.

 Zoznam požadovaných dokladov 

 • žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym kontaktom a emailovým kontaktom,
 • profesijný životopis v štruktúrovanom formáte s presným popisom praxe - mesiac/rok,
 • kópie dokladu o vzdelaní (vysokoškolský diplom),
 • súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov na účely výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • pre účely preukázania bezúhonností uchádzača o zamestnanie sú požadované údaje v zmysle § 3 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v spojení s § 10 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a to: 1. meno, priezvisko, rodné priezvisko uchádzača, pôvodné meno alebo priezvisko, ak došlo k zmene mena alebo zmene priezviska,  2. dátum narodenia, rodné číslo, miesto a okres narodenia, 3. adresu trvalého pobytu a u osoby narodenej v cudzine aj štát narodenia, 4. štátne občianstvo, 5. pohlavie, 6. číslo občianskeho preukazu alebo číslo pasu, 7. meno, priezvisko a rodné priezvisko rodičov.

Osobnostné predpoklady, skúsenosti a zručnosti

 • bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť na obsadzovanú pracovnú pozíciu,
 • spoľahlivosť, zodpovednosť, samostatnosť, pozornosť,
 • schopnosť pracovať, komunikovať a zdieľať informácie v tíme,
 • komunikačné zručnosti, adaptabilita a flexibilita v myslení,
 • užívateľské ovládanie PC (Word, Excel, Outlook), bežné internetové prehliadače pre prácu v systémoch verejne dostupných informácií – pokročilý.

Forma odmeňovania

 • hodinová sadzba 18,50 EUR

Termín a miesto podania žiadosti

Žiadosť so všetkými  požadovanými dokladmi je potrebné doručiť:

 • osobne, poštou v uzavretej obálke s označením: NEOTVÁRAŤ: „Voľné pracovné miesto -Supervízor“ a to v termíne do 06.02.2024, 
 • za dátum podania sa považuje dátum uvedený na odtlačku pečiatky SOŠ alebo pečiatky pošty.

 Adresa podania

Stredná odborná škola technická

Družstevna 1474/19
066 01 Humenné

Výberové konanie

 • na pracovný pohovor budú pozvaní len vybraní uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a iné kritériá a požiadavky súvisiace s obsadzovaným pracovným miestom a zašlú všetky požadované doklady,
 • komisia pre otváranie obálok má právo vyradiť uchádzačov, ktorí nezašlú všetky požadované doklady spolu so žiadosťou v stanovenom termíne a z uchádzačov, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady vyberie uchádzačov na základe životopisov, ktorých pozve na pracovný pohovor;
 • o termíne a mieste pracovného pohovoru budú uchádzači informovaní telefonicky alebo emailom.

 Kontakt

Kontaktná osoba: 

Ing. Róbert Juhás, riaditeľ školy

tel.: 0905 335 223 

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

V Humennom  dňa 22.01.2024

logo sost fAndritz logo

Základné informácie o organizácii štúdia

Praktické vyučovanie bude poskytované:

 • vo výrobnom závode ANDRITZ Slovakia s.r.o., Chemlonská 1, 066 01 Humenné
 • a na SOŠ technická, Družstevná 1474/19, Humenné

Možnosť pracovného uplatnenia

Zamestnávateľ bude poskytovať praktické vyučovanie ako súčasť odborného vzdelávania a prípravy na výkon povolania formou denného štúdia:

 • v 4-ročnom študijnom odbore 2426 K Programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení, absolvent úspešným absolvovaním štúdia získa úplné stredné odborné vzdelanie – maturitné vysvedčenie a výučný list. Možnosti pracovného uplatnenia absolventa: pracovná činnosť zodpovedajúca povolaniu operátor obrábacieho CNC stroja, operátor brúsiaceho CNC stroja, programátor CNC strojov.
 • v 4-ročnom študijnom odbore 2413 K Mechanik strojov a zariadení, absolvent úspešným absolvovaním štúdia získa úplné stredné odborné vzdelanie – maturitné vysvedčenie a výučný list. Možnosti pracovného uplatnenia absolventa: pracovná činnosť zodpovedajúca povolaniu montážnik, obsluha strojov a zariadení na tvárnenie kovov, operátor deliacich strojov, zámočník, zvárač.
 • v 4-ročnom študijnom odbore 2697 K Mechanik elektrotechnik, absolvent úspešným absolvovaním štúdia získa úplné stredné odborné vzdelanie – maturitné vysvedčenie a výučný list. Možnosti pracovného uplatnenia absolventa: obsluha, zabezpečovanie servisu a riadenie silnoprúdových rozvodov strojov a zariadení aj pomocou automatizačnej techniky. Obsluha pneumatických a hydraulických strojov a prístrojov ovládaných ručne, elektricky alebo počítačom. Programovanie automatov. Uvedené pracovné činnosti zodpovedajú povolaniu : elektromechanik, údržbár, CNC údržbár, Automatizačný inžinier – elektrotechnik.

Hmotné a finančné zabezpečenie žiaka

Zamestnávateľ poskytne žiakovi hmotné zabezpečenie:

 • osobné ochranné pracovné prostriedky v rovnakom rozsahu, v akom poskytuje zamestnávateľ zamestnancovi, ktorý vykonáva povolanie, na ktoré sa žiak pripravuje,
 • posúdenie zdravotnej, zmyslovej a psychologickej spôsobilosti žiaka, ak sa na výkon praktického vyučovania jej posúdenie vyžaduje,
 • príspevok na stravovanie u zamestnávateľa v rovnakom rozsahu, v akom poskytuje zamestnávateľ zamestnancovi, ktorý vykonáva povolanie.

 Zamestnávateľ poskytne žiakovi finančné zabezpečenie:

 • podnikové štipendium pre jednotlivé ročníky denného štúdia zadefinované v učebnej zmluve,
 • odmenu za produktívnu prácu pre jednotlivé ročníky denného štúdia zadefinované v učebnej zmluve.

Kritériá pre výber úspešných uchádzačov určené zamestnávateľom

Výber uchádzačov na uzatvorenie učebnej zmluvy sa uskutoční na základe:

 • hodnotenia študijných výsledkov za 6. až 9. ročník ZŠ,
 • prijímacieho pohovoru,

V prípade záujmu o bližšie informácie nás prosím kontaktujte:

ANDRITZ Slovakia s.r.o.

Mgr. Dávid Balko, Recruiter, +421 918 791538, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

SOŠ technická

Mgr. Andrea Drábová, zástupkyňa riaditeľa, +421 911 191 230, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Riaditeľ Strednej odbornej školy technickej, Družstevná 1474/19, 066 01 Humenné

prijme do pracovného pomeru

majstra/majsterku odbornej výchovy

v odboroch 2413 K mechanik strojov a zariadení a 2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení

bližšie informácie

Študentský preukaz je jedným z najdôležitejších dokumentov, ktorý sprevádza ich držiteľa počas celého pobytu na škole. Pomocou bezplatného online fotoeditora si študenti teraz môžu vytvoriť vhodnú fotografiu na svoj školský preukaz.

Fotografia na študentský preukaz má isté parametre, ktoré tento bezplatný nástroj na výrobu fotografií rozoznáva, a preto je vytvorenie takejto fotografie teraz oveľa jednoduchšie. Celý proces môže prebehnúť priamo vo vašej obývačke. Nepotrebujete žiadne špeciálne technológie, bude Vám stačiť len Váš smartphone.

Nahrajte fotku priamo z galérie alebo si urobte novú a nástroj na úpravu fotografií sa postará o jej zarámovanie a prípadné orezanie. Nemusíte sa báť o to, čo je na fotke za vami, editor automaticky odstráni pozadie. Pred fotografovaním si však nezabudnite zložiť akúkoľvek pokrývku hlavy.

Fotografia na študentský preukaz musí spĺňať niekoľko základných kritérií:

 • osoba na fotografii sa pozerá do objektívu,
 • hlava je umiestnená v strede fotografie,
 • osvetlenie tváre je rovnomerné.

Bezplatný editor fotografií je jednoduchý, intuitívny a prácu s ním zvládne naozaj každý. Ako na to?

 1. V telefóne otvorte webový prehliadač a zadajte odkaz https://passport-photo.online/sk/foto-na-isic-zadarmo
 2. Vyberte „Odfotiť“ alebo jednoducho nahrajte fotografiu z vašej galérie.
 3. Zvoľte možnosť „Stiahnuť“.
 4. Uložte fotografiu.

Každá takto pripravená fotografia môže byť použitá na študentský preukaz, ktorým sa budete identifikovať. Ako môžete vidieť, celý proces prípravy fotografie je mimoriadne jednoduchý a nezaberie vám viac ako minútu!

Program na úpravu a editovanie fotografií nájdete na:

https://passport-photo.online/sk/foto-na-isic-zadarmo

Partneri a sponzori

Kontakt

Stredná odborná škola technická Humenné
Družstevná 1474/19
066 01 Humenné

CUBS Kontaktne udaje

Telefón

Riaditeľ:
0905 335 223
Zástupca OP:
0911 191 230
Zástupca VP:
0948 840 510
Sekretariát:
0948 174 742
Vrátnica:
0911 083 685

Email

Škola:
Riaditeľ:
Zástupca OP a VP:
Výchovný poradca: